وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News
Browsing Category

هفته نامه عقاب

تأخر فرهنگی و مصادیق عینی آن در افغانستان | خبرگزاری عقاب

در جامعه شناسی مفهومی است به نام "تأخر فرهنگی" که می توان بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی را درجامعۀ افغانستان به مدد آن فهمید و تحلیل کرد. برمبنای این مفهوم، فرهنگ از دوعنصر مادی و معنوی تشکیل می شود که عنصر مادی آن قابل لمس…

مین چسپکی؛ قاتل خطرناکی که هنوز جدی گرفته نشده

از چند سال به این سو انفجار مین چسپکی و مقناطیسی در کابل پایتخت کشور جریان دارد. ده ها موتر دولتی و رنجرهای پولیس و اردو و حتا موترهای شخصی هدف این نوع مین ها قرار گرفته است. در ابتداء قدرت تخریب این نوع مین ها کم بود، از اینرو چندان جدی…