وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

پیام از غزه مجروح

پیام از غزه مجروح

پیام از غزه مجروح

ای گرازان به دنیای عرب فرمانروا

مرگ بادا برشما باخشم ونفرین خدا

درکدامین غارهمچون موش هاپنهان شدید —

رهبران عار وخذلان سفلگان پرجفا

ای شگفتا ازسکوت خود نمی شرمید هیچ–

ای سران غرق لعنت، لعنت ذلت فزا

چون زنان گشتید واما کاش مانند زنان–

سرزنش پاشد کمی بر روی تان آب حیا —

منفعل برخی زنان گردند از افعال تان–

همچوخالی بوتلی گشتید پوچ وبی بها–

نقش ننگین خیانت را چنان بردید پیش–

تاکه شد ناکام هرپیروزی از غدرشما

کاش می بودید قاطرها ومی بردید بار–

بهرخلق خسته می بودید دردی را دوا–

کاش خرها بوده ودر دشت بودی کارتان —

جفتک وخیزک زدن کردن شکم را امتلا–

کاش می بودید سگ های نگهبان تارمه–

دور بیند از حریم آغل خود گرگ را

برعروبت از شما داریم خوف ای وای تان —

شوکت پارینه را دادید بر باد فنا

چون شما بیماری جسم عروبت گشته اید–

درتنش دردی شده افگنده ايد اورا زپا—

بارسنگینید براو ای خنازیرعرب

کاینچنین دارید برآن هر اهانت را روا–

نیست اوصاف شمارا باعروبت نسبتی–

این محال است ای ستمگاران اصحاب دغا–

چیست نام آن عقیدت کوشمارا در دل است ؟—

ازکدامین گونه باشد باچه آن را انتما

گر بقدر موشمارا بهره بود از دین حق —

برنمی بستید چشم از خون پاک ابریا

گرشمارا بود ایمانی به ذات کردگار

شرم کردی چشم هاتان زینهمه کذب وریا–

داشتید اسلام اگریک ذره ، زیر پای غصب —

قدس را هرگز نمی کردید بی حامی رها —

خویش ای ناپاک ها بفروخته کردید ترک —

کودکان را درمیان آتش بی انتها

ذلت وخاموشی وخذلان تان را نیست حد–

مرگ تابلعیده مردم را به غزه هرکجا

دوزخی از کشتن وایجاد قحطی قائم است —

گشنگان را بدرود داس اجل صبح ومسا–

هست درکشتارگاه قحطی عمدی روان —

هرسحرگه سیل خون گرم خالی از بها—

کاندران اجساد افتد پاره پاره هرطرف —

بین فریاد وفغان مادران بینوا

صحنه های قحطی وکشتار کز آن می شود–

قلب هرکس پاره پاره ، خونچکان درد آشنا —

لیک دنیایی که باشد کور وکر از گمرهی–

هست با این جرم رعب آور شریک وهمنوا—

هیچگه ابنای صهیون را چنین قدرت نبود —

کرده لیکن ذلت وگنگی عرب را احتوا —

بهر این امت شما آن رهبران هرزه ايد—

کز طرب کردید اندر بحر شهوت ها شنا —

از حقارت در مزابل سرنگون گردیده ايد–

با لگد برفرق تان کوبند صهیونست ها–

صدهزاران کس به روهای شما پامی نهد —

ای اراذل در زمان بدترین قسم بلا

مسلخ قحطی گواه جرم تان خواهدشدن–

حق شمارا هیزم دوزخ کند روز جزا

*

درد ورنج غزه را آیا نمی بینید هیچ ؟!

عالمان بستید از گفتار لب آخرچرا؟

کی زفتواهای حیض وحمل زن فارغ شوید؟–

ایکه امت را شما باشید باید پیشوا

باهوای نفس گویید این حلال است آن حرام —

لیک در وصف زنان مهوش غرق طلا

بهر سیل خون غزه کو یکی فتوای تان —

این بود آیا حرام ای وارثان انبیا؟!

در دهالیز کتب آیا کجا پنهان شدید؟

کز برای غزه خاموشید حتی از دعا

کور وکر گشتید از فریاد وقتل کودکان–

کاسمان لرزد ازان گردد شهاب آتش قبا–

*

ای همه آزادگان امت ما ازچه رو

چون زنان غائب شدید اندر حجاب اختفا–

پس چه درجنبش درآرد گرنه این سیلاب خون —

امت ملیارد با ملیارد را زیرسما

چون شمارا می رسد هر آنچه خواهش می کنید—

غزه گر ویران شده باشید پس بی اعتنا–

شادگردید از خرابی های آن لیکن خدای —

روز محشر علت آن را بپرسد از شما

 

ترجمه منظوم شعر که توسط استاد عبدالاحد تارشی صورت گرفته ، ضم شعر عربی خدمت تان ارسال شد.

 

 

✅ في مذبح الجوع

 

شعر / محمد عبدالرازق أبو مصطفى

عضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية

ـــــــــــــــــــــ

تـبـّـا ً لِأيـديـكـم خـنـازيـرَ العـربْ

وعليكم ُ اللـعنات ُ تنزِل ُ والغـضـَبْ

 

أين اختفيتـُم مثل جـُرذان الخلا

يا قادة َ الخـُذلان ِ يا تحت َ الـذّنـَبْ

 

يا قادة َ الخـِزي ِ اللعين ِ بلا مـَدى

لا تخجلون َ لـِصمـتـِكم ‘ يا للـعـَجبْ

 

كيـف انـقلبتم نِسوة ً ‘ يا ليـتكم

كنتم نـِساء ً تستحون َ منَ العـَتبْ

 

بعض ُ النساءِ خَجولة ٌمـِن فِعلِكم

صِرتم خـُواءً مثل فارِغة ِ العلــَبْ

 

ولـعـبتـم ُ الدّورَ المـُقـَزّز َ بالخـَنـا

حتى اكتسحتم كل َّ فوز ِ في اللعبْ

 

يا ليـتكـم كـنـتم بِـغـال َ مـَحامـِـل ٍ

كي تحمـل َ الأثقال َ لو طال َ التعبْ

 

يا ليتكم كنتم حميرا ً في الفـَلا

تلهو وترتـَعُ في السّهول ِ بلا سَغـَبّ

 

يا ليتكم كنتم كلاب َ حِراسـَـةٍ

لـِترُدَّ ذِئبـا ً كي يوَلـّـي بالهَربْ

 

يا ليتكم كنتم عـُجولا حَــظـيرةٍ

لِتُساقَ ذَبحاً وهي تـُسحَبُ في أدبْ

 

أفزعتمونا في العـُروبةِ وَيحـَكم

ودَفنتــُمُ الأمجادَ في كلّ الحـِقَبْ

 

حتـّى غـَدوتم للعروبة ِ داءَها

ومـُصابَها فأصَبْتـُموها بالعـَـطـَبْ

 

وكأنـّكم عِبئٌ ثقيل ٌ فوقـَها

فأهنتـُموها يا خنازيـرَ العـَرَبْ

 

أوصافـُكم ليست أصولُ عـُروبةٍ

ومِن المـُحالِ إلى العروبةِ تنتسـِبْ

 

أمـّا عقيدَتـُكم فلا ندري لها

نوعا ً ولا إسما ً ولا أين النـّسَبْ

 

لو كان فيكم شَعرة ٌ للـدّين ِما

غابت حِمايَتـُكم لِدَم ّ يَـنسَكـِبْ

 

لو تعرفونَ اللهَ إيمانا ً بهِ

لأصابـَكم بعضُ الحـَياءِ منَ الكـَذِبْ

 

لـو كان للإسلامِ فـيـكـُم ذَرّة ٌ

لم تترُكوا القدس الشريفةَ تـُغتصَبْ

 

بِعـتـم نفـوسَكمُ الخـبيـثـةَ لـِلـعِدا

وتركتم ُ الأطفال َ في مَرمى اللهبْ

 

ذُل ٌّ وصـمـت ٌ كـاسِـح ٌ وتـخـاذُل ٌ

والموتُ يـَلـتهـِمُ الجُـموعَ بلا سـَببْ

 

في مذبحِ الجوعِ الجحيمِ مَجازرٌ

والموتُ يحصُدُ في الجِياعِ ويَحتطِبْ

 

في مذبحِ الجوعِ المُمنهَجِ’ والـدّما

تـنـساحُ في صُـبحٍ رهيب ٍ يلـتهـِبْ

 

تـتـطـايـرُ الأشـلاءُ في أوجاعِـها

وصُراخُ أطفالٍ يَضِج ُّ ويـَنتحـِب ْ

 

في مـذبـحِ التجـويـعِ والقـتل الذي

يُدمي القلوبَ تمَزّقا ً فوقَ الـسُّحُبْ

 

والعالمُ الأعمى الأصَمُّ بِسكرَةٍ

ويُشارِكُ الجُرمَ الفظيعَ ويَرتكِبْ

 

ما كان للصّهيونِ يمتلِك ُ القـُوى

لكِنـّهُ الإذلالُ مع صـَمتِ العـَربْ

 

أنـتـم زعامات ٌ حـُـثـالـَة ُ أمـــَّـة ٍ

سقـَطت بِأحضانِ البَغايا والطـّرَبْ

 

سقطت بِمَزبَـلةِ الخـُضوعِ حَقارَةً

أقدامُ صَهيون ٍ تدوسُ وتغتصـِبْ

 

آلافُ أحـذِيـَةٍ تدوس ُ وجـوهـَكـم

يا طـُغمةَ الأوباشِ في شَـرّ النـّوَبْ

 

في مذبحِ التجويعِ يَـبقى شاهِدٌ

لِجـَهـنـّم ٍ أنتم وَقودٌ والحـَطـَبْ

 

يا مـعـشرَ العـلـماءِ أيـنَ غـِيابُـكـم

أوَ ما رأيتم أهل َ غـزّةَ في الكـُرَبْ

 

أوَ ما شبِعتم مِن فـَتاوى دورةٍ

شهريـّةٍ ‘ أو من نساءٍ تختضِبْ

 

فـتُحَـرّمـونَ تـُحَـلـّلونَ من الهوى

في زينةِ الحَسناءِ ترفـُلُ بالذّهَـبْ

 

أمـّـا دِمـاءُ الـمسلـمـين َ بـِـغـَــزّة ٍ

فـَمُحـَرّم ٌ فيها الفتاوى والخـُـطـَبْ

 

ومـُحــرّمٌ حتـّى الدّعاءُ لِأهلها

أينَ اختفيتـُم في دَهاليز ِ الكـُتـُبْ

 

أعميتـُمُ الأبصارَ والأسماعَ عن

صَرَخاتِ أطفال ٍ تضـِجُّ لها الشـّهـُبْ

 

يا أيـّها الأحرارُ في أوطانـِنـا

صِرتـُم نِساءً ترتدي سودَ الحـُجـُبْ

 

ماذا يـُحَرّك ُ أمـّة ً تـِعدادُها

مليارُ مع مليار َ ينظرُ يرتقـِبْ

 

فلتفرحوا بـِدمارِ غـَزّةَ وامرحوا

قـد جاءكم ما تـَبتغونَ مِنَ الطلـَبْ

 

فلتـَهنأوا ولتـَسعَـدوا بِدمارِها

يومَ القـِيامـَةِ تـُسألون َ  عنِ السـّبَبْ

ــــــــــــــــــــ

يـُرجى نشر هذه القصيدة وتوصيلها لجميع المواقع الإليكترونية نـُصرة ً للشعب الفلسطيني ونـُصرة ً لدماء الشهداء والاطفال والأبرياء في قطاع غزة والضفة الغربية ونصرة للقدس *الشريف والمسجد الأقصى

Comments are closed.