وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

تاریـکی در کابـل ارمـغان کیسـت؟

دیروز پس از آن که برشنا اعلان کرد که پس از چندین روز پایه های تخریب شده برق را در مناطقی از ولسوالی سالنگ ترمیم کرده و برق به یازده ولایت کشور به شمول کابل وصل شده است، بلافاصله پایه های دیگری در منطقه بگرامی تخریب گردید و برق کابل و ده ولایت دیگر دو باره قطع شد. در روزهای گذشته پایتخت و ده ولایت دیگر در تاریکی مطلق قرار داشت و این مساله سبب شد که صدای اعتراضات مردم بیش از هر زمان دیگر بلند تر گردد. مردم همان پرسش تکراری را البته این بار با صدای رساتر تکرار می کنند که تاریکی ارمغان چه کسی است؟ چرا شرکت برشنا و نهادهای امنیتی کشور نه تنها قادر نیستند از تخریب پایه های برق وارداتی جلوگیری کنند بلکه حتی از شناسایی عاملان این جنایت عاجز برآمده اند؟ مردم وقتی این همه بی کفایتی و ناتوانی را آن هم در مناطقی که طالبان حضور علنی ندارند و هر کدام از این مناطق زادگاه یکی از سیاستمداران پرمدعا است می بینند، چگونه باید قضاوت کنند و چه امیدی برای آینده داشته باشند؟

از نخستین روزهایی که تخریب پایه های برق در مناطق شمالی آغاز گردید کسی به نام مماتی سالنگ به عنوان مسبب این کار دستگیر گردید و به جرم خویش اعتراف کرد این مساله در هاله ای از ابهام قرار داشت.  از آن پس هر از چندی این اتفاق می افتد و شرکت برشنا با نهادهای امنیتی و مسولین محلی تنها این تخریب ها را به نظاره می نشینند و با زبان بی زبانی اظهار عجز می کنند. اکنون مماتی های شمالی تکثیر گردیده و لحظه که بخواهند پایه های برق را تخریب می کنند و به طرز معماگونه ای ناپدید می شوند.

در سال های گذشته همواره یکی از عاملان تخریب پایه های برق و از پدیدآورندگان تاریکی طالبان دانسته شده است. البته وقتی پایه های برق در مناطقی از دند غوری و بغلان و آن طرف کوه های سالنگ تخریب می شوند، بدون تردید طالبان مسولیت اصلی را به عهده دارند. زیرا یا مستقیما در تخریب پایه ها دست دارند و یا زمینه تخریب را فراهم می کنند. بگذریم از این که گفته می شود حتی در همان مناطق کسانی هستند که به نام طالب دست به این جنایت می زنند ولی در قبال این کار از دولت و شرکت برشنا باج می گیرند. اما به نظر می رسد که در این طرف کوه های سالنگ قضیه بسیار متفاوت است و طالبان نمی توانند در این مناطق دست به تخریب پایه ها و قطع برق بزنند.

اکنون بیش از هر زمان دیگر این داستان ساختگی که گویا طالبان در پشت تخریب پایه های برق در شمالی قرار دارند مفت شده است. نشانه های واضحی حاکی از دست داشتن مافیای ثروت و تجارت در پشت این تخریب ها وجود دارد. چگونه ممکن است که در مناطقی که طالبان حضور نظامی ندارند و هیچ منطقه ای در آن جاها در دست طالبان نیست اما پایه های برق هر لحظه منهدم می شوند و یازده ولایت کشور به شمول پایتخت در تاریکی فرور می روند.

به نظر می رسد که یک گروه مافیایی و جنایتکار در پشت این تخریب ها قرار دارند که هم در دورن نهادهای امنیتی و هم در داخل برشنا و هم در میان مقامات محلی نفوذ قابل ملاحظه ای دارند. هدف این شبکه مافیایی به دست آوردن سود بیشتر از طریق فروش نفت برای روشن نگه داشتن جنراتورها و هم چنین ساختن دو باره پایه های برق با قیمت های گزاف است. اگر آنان نفوذ در سطوح بالای امنیتی و دولتی نداشته باشند هرگز نمی توانند به این راحتی دست به جنایت و تخریب بزنند و این گونه مردم یازده ولایت را از نعمت روشنایی محروم کنند.

نفوذ مافیا و دشمنان روشنایی در درون نهادهای امنیتی و حکومت و نیز نفوذ در داخل شرکت برشنا به همان اندازه که حکایتگر عمق فساد در نهادهای رسمی است، نشان دهنده ضعف و ناتوانی نیز هست. متاسفانه همین ضعف سبب شده است که اعتماد و اطمینان مردم نسبت به نهادهای کشفی و امنیتی کشور به تدریج از بین برود. وقتی نهادهای رسمی ما نمی توانند حتی نامی از تخریب کنندگان به دست بیاورند و برای مردم اعلان کنند، چه امیدی برای تامین امنیت و کشف توطیه های دشمنان را از این نهادها می توان داشت؟ متاسفانه این گونه ناتوانی ها هم دشمنان را جری تر ساخته و هم کسانی را که به اموال عمومی آسیب می زنند و در پی آن سود بیشتر به دست می آورند. بنابراین تاریکی در کابل و ده ولایت دیگر ارمغان بی کفایتی شرکت برشنا و نهادهای امنیتی است که نمی توانند با عوامل سودجو و جنایت پیشه مافیا برخورد جدی داشته باشند.    محمد هدایت

 

Comments are closed.