وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

شناسنامه مختصر شاعران معاصر/ خان حسنین عاقب( هندوستانی)

۱- نام و تخلص(فامیلی): خان حسنین عاقب

۲- نام پدر: محمد شہباز خان

۳- سال و محل تولد: 08 جولائی 1971 در شھر آکولہ ایالت مھاراشتر ہندوستان متولد شده است

۴- تحصیلات: ایم. اے (انگلیسی، اردو، تاریخ) ایم.ایڈ، ایم. ایس. ڈبلو، ایل. ایل. بی ، پی. ایچ. ڈی جاری در ادبیات انگلیسی

۵- فعالیت های فرهنگی و ادبی: شرکت در انجمنهای ادبی دہلی، ممبئی، پونے، ناگپور و دیگر شھر ہای ہند.

شرکت در همایش های کشوری ھند و بیرون ھند، رکن، لسانی کمیتی ادارہ ھای تعلیمات’ بال بھارتی’ برای اردو و فارسی، پونے

۶- حالت مدنی(مجرد یا متاهل): متاھل

۷- نمونه های شعر:

تو کہ در دستِ خود عصا داری

ضربِ موسیٰ ولی کجا داری

 

 

من کہ گِردِ زمین طواف کنم

تو کہ بس سایہ ی ھُما داری

 

 

تو نوایت را کردی صرفِ نظر

بے نوا نیستی، نوا داری

 

بی نتیجہ نہ ھیچ خواھد ماند

حرفِ عشقم کہ در دعا داری

 

چرخ لبخند می شود بر من

بر لبت خندہ ی چرا داری

 

این تماشای من و تو چہ عجب

گرسنہ ام، تو اشتہا داری

 

 

چہ دھم موھبت ترا عاقب

داشتم ہر چہ تو سِوا داری

 

 

غزل 2

 

تا بہ کی بسکہ انتظار کنیم

راہ بنما کہ اختیار کنیم

https://www.youtube.com/watch?v=WcTzxq7EYqg

 

چرخ پاشید زہر ہای خزان

این جہان را ہمہ بہار کنیم

 

گر نیاید حیات بار دگر

پس چرا زندگی را نار کنیم

 

گردِمان مردماں کہ پول پرست

مردماں را چطور یار کنیم

 

 

عشق تقدیسِ آسماں دارد

قبرِ عاشق را ما مزار کنیم

 

 

اختصار آفرین طوالتِ عشق

کارِ عشقش بہ اختصار کنیم

 

 

 

 

راستہ از ھمین دونیم شود

رفتہ ی کم را اختیار کنیم

 

 

 

 

نمونه ی شعر آزاد

 

 

ھدیہ ی آواز

 

 

 

 

 

در اطراف من یک عالمِ سکوت برقرار است

این سکوت در من سرایت کردہ است، نهفته است

این سکوت ترسِ من است ، این مرگ ناگهانی است

هر کجا که هستم ، همه جا عالمِ تیرہ و تاریکی است

تحصیلات  این تاریکی در اطراف من تاب می خورند

اما این چیست کہ این تحصیلات  تاریکی

زیاد شور و صدا می کنند!

 

اینها تحصیلات هستند

که جوانه های کوچکی دارند

و این جوانه های کوچکی

بزرگتر تاریکی را پیدا می کنند

این سکوت، این خموشی

بہ اصولِ آسمانی متصادم است.

درھمین حال، چند صداھایی ھر از گاهی شنیده می شوند

اینھا صدانیستند ، صداھای شور و شر و غوغا ھستند

حتی این صداها

بہ پیشِ تاریکی جبین سائی می کنند

 

اگر این صداھا را صدا می نامید

دوست من ، در کدام دنیا زندگی می کنید؟

دراین تاریکی ھا، جیر جیر ھای زنجرہ ھا

بر جزایر سکوت از دور شنیده می شود!

اینھا زنجرہ  هستند که در این تاریکی ها بہ وجود آمدہ اند و ہمیشہ صدایشان کلفت است

و همیشه غوغای بے ہنگم بلند می کنند

جای کہ یکی دو  چراغ چشمک بزند

اینها از صدای درون مجبور اند ….

 

اینھا تاریکی ھا ھستند که خدائی بر خلقِ خدا می کنند

 

اینھا تاریکی ھا ھستند که نعرہ ھای ‘انا ربکم الاعلی’ می زنند

خدای لم یزل نطقِ انسانی را صدای گفتنی ھم بخشید…

انسان را هم قدرتِ گفتار داده است

این صدا یک هدیه است ، این صدا یک  عطا است

این صدا آیینه گفتار خداوند است

بیایید ! صدایمان را بلند کنیم….

بیایید! تمام این صداهای ترسیده را مجسم کنیم!

اینها صدا نیستند ، ما هستیم

این صداها زنده هستند ، بنابراین درک کنید که ما نیز زنده هستیم

حتی اگر این همه کوچک کوچک و چیدہ چیدہ صداھا متوقف شوند،

اگر انعکاس این صداھا در گلویمان بستہ می شوند

آنگاه لشکرِ جرارِ این تاریکی ھا  در یک لحظه ما انسانها را خواهد کشت

آن وقت… کل جزیره در تاریکی ابدی گم خواهد شد !!!!

 

Comments are closed.