وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

(روسپی های سیاسی) افغانستان

استعاره (روسپی سیاسی)بار نخست توسط  لنین ساخته شد و به ادبیات سیاسی جهانی راه یافت.

»روسپی سیاسی «به کسی اطلاق می شود که فاقد اصول و ارزش های های سیاسی و اخلاقی است. هر روز با هر قدرتمدار در یک بستر سیاسی می لمد. بعد فردا وی را رها کرده و به آغوش دیگر می رود و تا انتها…

»روسپی سیاسی«رابطه به جنسیت ندارد بلکه به عمل شخص در پیوند است.»روسپی سیاسی«عوامفریب، درغگو، عهدشکن، بی اصول، معامله گر، بسیار بی خاصیت و بازاری است، تمام شخصیت وی همچو کالا برای معامله، در بازار سیاست می رود و به فروش می رسد.

هر روز حرف جدید می گوید و فردا آن را می شکند. او بر خلاف باور عموم مردم و با ایفای نقش های مضحک، بدون اصول و قلب واقعیت در جهت مخالف منافع همگانی ایستاده و با سیاه ترین نیروها و دیکتاتور ها زد و بند می کند.

باید میان کسانی که نگرش اپوزیسیونی دارند و گروه های معامله گر »روسپی صفت« فرق گذاشت!

این گله عوامفریبان از ۲۰۰۱  بدینسو بر کلیه شئون زندگی اجتماعی افغانستان حاکم  شده است. این عوامفریبان فاقد برنامه نجات اند و مردم را با کاشتن تخم امید کاذب پیوسته فریب می دهند.

یکی از اسرار دست بلند طالبان اعتقاد به اصول شان است. من اینجا روی خوبی یا زشتی طالبان بحث ندارم. اما آنها از هیچ اصل شان یک سانتی عقب نشینی نکرده اند. آنها میدانند که تمام بستگان درون و اطراف قدرت  ارگ را به راحتی می توانند بخرند. چیغ های بلند علیه طالبان نشانه ترس درونی ادا کنندگان آنهاست. نشست ماسکو نشان داد که این »روسپی های سیاسی«چگونه در برابر طالبان دست به تملق زدند و به زانو نشستند.

اکنون طالبان نامه به عده یی ازین روسپیان فرستاده اند و می خواهند درجه وفاداری آن ها را به ارگ یا به اصطلاح »جمهوریت« به آزمون بگیرند.

میان سازش روی اصل ها و ارزش ها و »روسپیگری سیاسی«تفاوت زیاد وجود دارد.

اکنون در افغانستان چیزی به نام ارزش سیاسی، اخلاقی و حتا دینی باقی نمانده است.

(فیاض بهرمان- تصویر تزیینی است)

همه چیز حتا دین را فروخته و بازهم می فروشند!

 

 

 

Comments are closed.