وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

روز جهانی مطبوعات است خجسته باد!/(طیبه جویا)

سوم می مصادف با روز جهانی مطبوعات است، از این روز در افغانستان نیز  یادآوری و بزرگداشت می‌شود.

رسانه‌ها به ویژه در راستای دموکراسی، حقوق بشر، حقوق شهروندی ‌و تبعیض های جنسیتی به تلاش و مبارزه پرداخته اند تا روزنه ای به سوی همدیگر پذیری و هم سویی داشته باشند.

یکی از موضوعات مهم در این روز چگونگی به چالش کشیدن آزادی بیان و نهادینه ساختن آن در ابعاد مختلف جامعه ی انسانی است؛ که رسانه های افغانستان چه صوتی، چه تصویری و نوشتاری و چاپی، در این زمینه تلاش های پی گیر و مؤثر داشته اند.

ملتی که سال ها داشته های معنوی و مادی اش مورد دستبرد قرار گرفت و فضای سیاسی – اجتماعی اختناق آوری را پشت سر گذاشت به کمک همین رسانه ها توانست از جا بلند شود و در برابر هر گونه ناهنجاری ها گلوی رسا داشته باشد.

با وجودی که امروز متأسفانه خبرنگاران و رسانه های کشور، حمایت و حفاظت نمی شوند و با وجود کمیته مصونیت خبرنگاران هنوز هم در این زمینه توجه جدی نشده است؛ با آن هم خانواده ی مطبوعات افغانستان سال های چالش برانگیزی را می گذرانند و این روز ها در صفحات سیاسی- اجتماعی افغانستان بازتاب اندوه و ناامیدی است.

امروز به خانواده مطبوعات افغانستان به ویژه خبرنگاران افتخار داریم که با درنظر داشت تهدید و زیر و رو شدن فضاهای رسانه ای، دهشت و محدودیت های پیش آمده هنوز هم در سطح ملی و جهانی به رشد و بالنده گی شان می افزایند.

ما در حالیکه روزجهانی مطبوعات را به همه کارمندان رسانه ای خجسته باد میگوییم، از نهاد های مسوول تمنی داریم تا به امنیت و شرایط زندگی خانواده مطبوعات(سفیران صلح و سازندگی) توجه جدی نموده، رسالت خویش را در قبال این قشر جسور و پویا ادا نمایند.

Comments are closed.