وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

نگرشی بر چگونگی فرهنگ سیاسی دولت آینده

215

مفاهیم ارزشمندی چون: ملت، شهروند، جمهوریت، دولت ملی، آرای مردم و… از مزایای دموکراسی محسوب می گردد، که قبل از هر اظهار نظری، به عنوان یک رفتار سیاسی در حوزه فرهنگ سیاسی قابل بحث پنداشته می شود که بی گمان قوام و ثبات این رفتار سیاسی مدنی، بیشتر بستگی دارد به چگونگی رفتار و کنش سیاسی دولت های حاکم یا نهاد (تیم) سیاسی بر سر اقتدار!
چنانچه می دانید »فرهنگ سیاسی مجموعه ی نگرش ها و ارزش هایی است که به فرایندها و زندگی سیاسی، شکل می بخشد، که در قرن بیستم بویژه در رابطه با زمینه های فرهنگی ظهور دموکراسی، مطرح شده است و پرسش اصلی این بوده است که چه نوعی از فرهنگ سیاسی، مستعد گسترش دموکراسی است« رفتار سیاسی در معنای گسترده ی آن، اعمال و نگرش هایی است که در چارچوب نهادهای سیاسی رخ می دهد.» اهمیت رفتارهای سیاسی در علم سیاست – از دیدگاه رفتار گریان- نسبت به هنجارهای سیاسی- حقوقی، بیشتر است .
در نخستین برداشت از این تعریف در میابیم که گونه های متفاوت فرهنگ سیاسی در جامعه سیاسی یک کشور به ظهور می رسد که در رفتار سیاسی هیات حاکمه یک کشور، ظاهر می شود.
پس نوع فرهنگ سیاسی حاکم در دستگاه رهبری کشور از اهمیت بسزایی بر خوردار است.
لذا نخست از همه سعی به عمل آید تا دولت آینده از فرهنگ سیاسی ای در رفتارها، کنش ها و منش های سیاسی خویش بهره گیرد که در فرجام به دستیابی به یک نظام ارزشی و معیاریی نایل آید، که در نگاه نخست در آن تفکیک قوای سه گانه بطور مستقل و هماهنگ نهادمند شده باشد، به مطبوعات و آزادی بیان به عنوان قوای چهارم باورمند باشد، در توزیع عادلانه قدرت و ثروت ملی متعهد بوده، در راستای نهادینه شدن یک نظام مردم سالار صادقانه و با تمام وجود نه تنها بکوشد که باور داشته باشد، فرصت را برای تاسیس احزاب سیاسی قدرتمند ملی و یک نظام پارلمانی صدارتی مساعد گرداند، کشور را در مسیر شاهراه ترقی و پیشرفت هدایت کند و مردم را در وادی رفاه و خوشبختی ماوا دهد.
ایجاد چنین ظرفیتی گرچه دشواری های آنچنانی خود را دارد اما برای دولت آینده، با برنامه های علمی و عملی، دست یابنده و شفاف، و رهبری با اراده، کارا، با تدبیر و آگاه، مقدور و میسر پنداشته می شود.
گرچه متاسفانه صدسال می شود که در کشور من و تو جنگ سنت و مدرنیته یا به تعبیر دیگر جنگ میان فرهنگ سیاسی ایجابی/ همدیگر پذیرانه و فرهنگ سیاسی سلبی/ حذف گرایانه، کما کان ادامه دارد. توریالی غیاثی

Comments are closed.