وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

بسم الله شریفی(مسئول هفته نامه و خبرگزاری عقاب): چرا قاتلین ما گرفتار نمیشوند!

بسم الله شریفی( مسئول هفته نامه و خبرگزاری عقاب): چرا قاتلین ما گرفتار نمیشوند!

بسم الله شریفی(مسئول ه

smartcapture

فته نامه و خبرگزاری عقاب) حکومت را در قضیه حمله مسلحانه بالای خانه اش که منجر به شهادت و مجروحیت دوتن شده، بی پروا میخواند و میگوید: از تاریخ حادثه 7/ / 6/1398 هفتم سنبله 1398 تا اکنون هیچ نوع اقدام در زمینه گرفتاری طراحان و حمله کنندگان صورت نگرفته است.

آقای شریفی شهادت پسر کاکایش( گلبدین) که محافظ شخصی وی بود و مجروحیت برادرش به اسم محمد الله شریفی که دستیار وی بود، را فراموش نا شدنی و یک ضربه مهلک به خانواده اهل قلم و فرهنگ میداند و زمامداران بغلان را  به بی تفاوتی متهم می نماید.

بسم الله شریفی به عنوان یک نویسنده، شاعر، اهل معارف و سیاست که تا اکنون کار های ارزنده در بخش های مختلف حکومتی و غیر حکومتی داشته، همواره مورد تحدید گروه های مخالف مسلح قرار داشته است که در اخرین مورد از اثر حمله طالبان بالای خانواده پدری اش در قریه حفیظ آباد بغلان مرکزی محافظ شخصی اش بنام گلبدین که پسر کاکایش نیز بود، شهید، و برادرش بنام محمدالله شریفی که سمت دستیاری و سکرتریت آقای شریفی را داشت شدیدا مجروح و تحت تداوی قرار دارد.

آقای شریفی می افزاید: حکومت میتواند با حمله بالای ساحات طالبان، قاتلین مارا که قسما مشخص است و در صفوف طالبان قرار دارد را دستگیر و به پنجه قانون بسپارد، اما درین زمینه بی توجهی داشته هیچ اقدامی نمیکند. او افزود طالبان مکررا به وی در تماس تلفونی خواهان لغو برنامه های نشراتی، فرهنگی، و سیاسی او شده اند.

 

 

Comments are closed.