وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

گزارش کاری ۱۳۹۷ ریاست معارف تخار برای مسؤولین حکومت

266

مورخ ۲۳ جدی رهبری ریاست معارف تخار گزارش کاری سال ۱۳۹۷را برای مسوولین حکومت، نمایندگان مردم، اولیای شاگردان، نهاد های جامعه مدنی، نماینده امورزنان، موسسات غیر دولتی، اصحاب رسانه وسایرین ارایه داشتند.
محترم عبدالسمیع ابدیار رییس معارف ضمن تشکری از همکاری نهاد های حکومتی، شهروندان ولایت تخار، موسسات مساعدت کننده به معارف گفت: معارف یک اداره غیرسیاسی بوده نباید بزرگان در امور کاری این ریاست مداخله سیاسی نمایند چون معارف یک نهاد مردمی است، ما مکلف استیم برای مردم خدمات بهتر عرضه نماییم.
همچنان ما از نشانی مردم معارف دوست وعلم پرور تخار این رسالت عظیم را به عهده گرفته ایم  و خودرا در انجام وظیفه مقدس خدمت به شهروندان مسوو ل می پنداریم.
درسال ۱۳۹۷سقف بودجه عادی و انکشافی معارف را صفر نمودیم، از تبدیلی های غیرقانونی جلوگیری کردیم، تعدادی از افراد شایسته را حسب ضرورت به ادارات که اشدا به تغییر نیاز بود، معرفی داشتیم، یک جا بامعاونین محترم ریاست معارف از مکاتب دیدن نموده مشکلات معلمین و شاگردان را فهرست نموده انشاالله یکی پی دیگر بر آنها فایق خواهیم آمد.
ما در راه اصلاحات روان استیم و تا آخرین لحظات کوشش می کنیم عزت مردم تخار و اهل معارف را حفظ کرده نهاد معارف را عاری ازانواع فساد ساخته افتخارات بی شایبه را نصیب ملت خود نماییم.
ما درسال ۱۳۹۸خ به دو هزار بست معلمی در تخار نیاز داریم. از نهاد های حکومتی ولایت تخار تقاضا می کنیم صندوق پولی معلمین را حمایت نقدی نمایند.
سال جدید تعلیمی سال الکترونیکی سازی هفده واحد اداری معارف تخار می باشد.تفاوت فعالیت های ما در سال جدید با سال قبل این است که بیشتر از نهاد های تعلیمی نواحی تالقان و ولسوالی ها باز دید و ارزیابی داشته، سیستم مرکز گرایی را عام شمول می کنیم و عدالت تطبیق پروژه های انکشافی را به هرشکل ممکن رعایت خواهیم ساخت.
از نمایندکان مردم در شورای ملی و شورای ولایتی، شخصیت های مستقل، سیاسیون و متنفذین احترامانه می طلبم تضاد ها را کنار گذاشته در امر همکاری نقد، نظر و طرح های مناسب ما خدمتکاران خویش را پشتیبانی صادقانه کنند.
مسوولین رسانه های فعال در تخار طوری که در گذشته اخبار و رویداد های معارف را واقع بینانه پخش و نشر می کردند، پس از این ما را بیشتر منت گذارند و همکاری شان را ما با دوام بخشند. نهاد های جامعه مدنی مساعدت کنندگان واقعی معارف می باشند، ما انتظار داریم به صورت همیشگی در کنار مان قرار داشته باشند.
سپس محترم محمد فرید ذکی معاون ولایت تخار از کارکرد های ریاست معارف قدردانی کرده، مردم را به کمک به معارف که خانه مشترک همه شان می باشد، فرا خواند و افزود: رهبری مقام ولایت مصمم بر آن است که برای مردم از فعالیت دوایر دولتی حساب دهی بوده و پاسخگوی نیاز های مردم تخار می باشد.
همچنان گفت که ما حسب هدایت محترم رییس جمهور باید برای تمام آموزگاران تخار نمرات رهایشی توزیع داریم، که متاسفانه در برخی از ولسوالی ها به علت مشکلات اجتماعی قادر به تطبیق این هدایت نگردیدیم و خوشبختانه در چند ولسوالی معلمین را از این شهرک ها مستفید ساختیم.
سپس محترم لعل محمد آرزو زاده مدیر عمومی پلان و گزارش دهی ریاست معارف، گزارش کارکرد ها و دست آورد های این ریاست را طی سال ۱۳۹۷ به حضور حاضرین در تالار تربیه معلم ولایت تخار پیشکش داشتند.
لعل محمد آرزو زاده مدیر پلان و گزارش دهی ریاست معارف حین تشریح فعالیت های ریاست معارف طی سال ۱۳۹۷ گفت: تعداد متعلمین ۳۹۴۷۷۲ تن که ۵۷ درصد آ ن را پسران و۴۳ در صد آنرا دختران تشکیل می دهند، تعداد مراکز تعلیمی ۶۹۸ باب، تعداد منسوبین اداری و تدریسی، خدماتی و قراردادی در پنج برنامه ۱۱۷۶۴ تن، مراکز تعلیمی شامل ۲۶۳ باب مکاتب ابتداییه،۱۴۲ باب متوسطه و۲۴۴ باب ثانوی در بخش تعلیمات عمومی.
۴ باب دارالعلوم،۱۲ باب مدارس دینی و۴ باب دارالحفاظ در بخش تعلیمات اسلامی. تعداد ۲ باب انستیتویت تخنیکی مسلکی،۲ باب لیسه کثیرالرشتوی و۳ باب لیسه های زراعت در بخش تعلیمات تخنیکی.
تعداد ۲باب تربیه معلم دایمی ،۷باب مراکز حمایوی و۳باب تربیه معلم خصوصی دربخش تربیه معلم ،۱باب مکتب سواد حیاتی در تالقان ،۳۴۱ باب کورس سواد آموزی دولتی وغیر دولتی دربخش سواد آموزی.
۳۳۲باب مرکز آموزشی دارای تعمیر،۳۳۸باب فاقد تعمیر و۲۸پروژه تحت کار می باشد. به تعداد ۲۵۷ باب مراکز تعلیمی دارای دیوار احاطه ،۳پروژه تحت کار،۴۳۸باب فاقد دیوار احاطه ،۳۰۳باب دارای مبرز ،۳۹۰باب فاقد مبرز،۴۵۱باب دارای آب آشامیدنی،۲۷۴ باب فاقد آب آشامیدنی ،۲۵۰ باب دارای لابراتوار ،۳۹۹باب فاقد لابراتوار ،۲۳۸باب دارای کتاب خانه  وباقی مکاتب که دارای تعمیر نمی باشند در ۷۵باب حویلی کرایی ،مساجد ،زیر خیمه ها ،زیر درختان ودر فضای باز تدریس می شوند.
دست آورد های رهبری ریاست معارف درسال ۱۳۹۷خ:
۳۳۶۰۱ تن اطفال واجد شرایط به مراکز تعلیمی که ازمیان این رقم ۱۳۵۰۱تن شان دختران می باشند. تاسیس و ارتقای یک مکتب دولتی ،دومکتب خصوصی ،یک مدرسه ثانوی در تالقان ،مدرسه احمد شاه مسعود در فرخار و مدرسه خواجه بهاوالدین به دارالعلوم. ایجاد ۴۳۱باب مرکز آموزش سواد. استخدام ۳۵۵تن معلمین رسمی واعضای نظارت تعلیمی از طریق امتحان رقابتی جمعی. استخدام ۲۳ تن مامورین و ۷۹ تن اجیران خدماتی. تبدیلی ۳۷۰تن منسوبین معارف.
اخذ متظوری ۷۴تن متقاعدین واخذ منظوری انفکاک ۱۵۰تن کارمندان واجد شرایط. شناسایی ۱۳۰بست معلمین اضافه ظرفیت مکاتب مرکزی وولسوالی ها ومعرفی آن ها به نهاد های تعلیمی نیاز مند به گونه شفاف آن. استخدام ۴۵۱تن استادان قرار دادی دربست های کمبود. ارتقای بست وقدم وافزایش مزد ۴۵۸۲تن کارمندان شامل تشکیل معارف. اعلان ۲۸۴بست خالی به رقابت آزاد. مبارزه جدی علیه فساد وکارشکنی ورعایت سلسله مراتب اداری. مکافات ۲۵۰تن ومجازات ۱۹تن از منسوبین معارف. تشخیص شهرت ۴۱۰۰تن از معلمین چهارده پاس وارسال آن به ریاست عمومی منابع بشری وزارت معارف غرض معرفی به دانشگاه ها به منظور ارتقای سویه تحصیلی. فراغت ۱۰۳۰۳تن دانش آموزان ازصنوف دوازده و۱۱۶۸تن از محصلین از صنف چهارده. افتتاح وبهره برداری ۱۳باب نهاد تعلیمی،۲۸باب دیوار احاطه وترمیم ۲۵باب مکتب در سطح ولایت تخار. تهداب گذاری ساختمان ۱۴باب مراکز تعلیمی ،ترمیم ۳باب مکتب در شهر تالقان توسط موسسه giz 320مقیم بلخ. واپسگیری موازی ۱۷۶جریب زمین غصب شده معارف.
تدارک ۹۰جریب زمین برای ۳۵باب مکاتب ومدارس. جلب کمک ۳۱۸۵۴۶۰۰افغانی اولیای دانش آموزان ومصرف آن نهاد های تعلیمی معارف تخار در بخش های مختلف. توزیع ۳۰۰۰۵۷۰۰۰تابلیت آهن فلوک اسید و۳۰۰۰۰۰تابلیت البندازول به دانش آموزان مکاتب. راه اندازی مسابقات فوتبال بین تیم های معارف شهری. توزیع ۱۰۰۰۰قطعه فورم کانکور وتحویلی مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰افغانی،۷۴۵۸۰۰افغانی از درک ۳۷۲۹قطعه شهادتنامه برای فارغین و۱۵۰۰۰۰افغانی از درک حق الامتیاز تاسیس نهاد های خصوصی به خزانه دولت.

موسسات همکار به ریاست معارف:

کمیته سویدن، مقیم بلخ، دفتر آغاخان ،موسسه کنسرن ،یونیسف، tdhptro، بازسا زی و تقویه مهارت های زنان افغان، انکشاف وتغییر زندگی ، زنان کانادا برای زنان افغانستان ، حمایه اطفال ، دیدبان حقوق اساسی افغانستان ، حمایت اجتماعی برای قربانیان خشونت ، حاکمیت قانون ونهاد جوانان نجم.

چالش ها:

عدم تطبیق به موقع پروسه اصلاحات اداری وخدمات ملکی در مرکز وولسوالی های تخار که هنوز ۶۰درصد از منسوبین ادارات دراراس مکاتب ،آمریت های معارف وآمریت های نظارت تعلیمی بشکل سرپرستی اجرای وظیفه می دارند. کمبود ۱۵۰۰بست معلم ومامور. ترک تعلیم بیشتر از۳۰درصد دانش آموزان قشر اناث به خاطر کمبود معلمین اناث. کمبود کتب درسی ،مواد لابراتوای وتجهیزات اداری _تدریسی. مداخله بی مورد بعضی از وکلا،زورمندان ،مسلح غیرمسوول وحاکمان محلی. عدم همکاری برخی از شرکای کاری در امر آوردن اصلاحات در اجرای بعضی از فعالیت های تعلیمی واجتماعی به شکل درست آن حتی ایجاد مزاحمت ها وخواست های نامعقول. نبود زمین برای ۳۱باب مراکز تعلیمی در کل ولایت. عدم بر خورداری ادارات تعلیمی از سیستم مواصلاتی برقی. عدم پابندی بعضی از ماموران وآموزگاران به اصول ،قوانین و ترجیح دهی نفع شخصی برنفع عام. کمرنگ بودن همکاری های مردم ووالدین دانش آموزان در امر کمک به معارف ونظارت ومراقبت از نهاد های تعلیمی وتربیتی.

راه حل های بدیل جهت ازدیاد کیفیت:FB_IMG_1549176946156

تسریع روند تطبیق اصلاحات اداری وخدمات ملکی. توجه بیشتر به ساخت وساز زیربناهای نهاد های تعلیمی. تجهیزات اداری وتدریسی شعبات معارف تخار. تدارک بست های معلمین ومامورین مورد نیاز واستخدام شایسته ترین های اناث. وادار ساختن شرکای کاری معارف در زمینه استخدام افراد لایق دربست های خالی و جلوگیری از ایجاد مزاحمت. همکاری علما ،بزرگان منطقه ،اعضای شورا های مکاتب ،رسانه ها ومخصوصن ممثلین در قسمت جلوگیری از ترک روند آموزش. تهیه وتدارک کتب درسی به موقع. همکاری ریاست مخابرات وشبکه های مخابراتی در حصه وصل دفاتر ولسوالی ها به سیستم مواصلاتی الکترونیکی. قطع مداخلات زورمندان ،حاکمان وقلدران از معارف. تطبیق طرح های اصلاحی جهت پابند ساختن یک تعداد کارمندان قانون شکن ،بی مسوولیت ،ناکاره وجابجایی افراد واشخاص تحصیل کرده وبامهارت وصادق در بست های کلیدی به منظور بالا بردن کیفیت ونظامندی معارف. در پایان مجلس رییس شورای انشکشافی تالقان واعضای شورای مکاتب به پاس خدمات ارزنده و پر بهای محترم عبدالسمیع ابدیار ،طی سال ۱۳۹۷در ریاست معارف تخار با اهدای تحسین نامه ایشان را مورد حمایت همه جانبه قرار داده بادعای خیر مراسم گزارش دهی به پایان رسید.

بشیراحمد بشار.

received_796589604021371

 

Comments are closed.