وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

چرا هر روز کشته میشویم؟!

177

عوامل که هر روز مردم ما کشته می شوند قرار ذیل است:
1. متاسفانه در تعادل و تعامل با کشور های منطقه غلط سیاست کردیم، هست و بود را به امریکا سپردیم حریفان امریکا یعنی چین روسیه پاکستان ایران در کشور ما نیروهای ضد امریکایی را حمایت می کنند، امریکا نیز نیرو های ضد این کشور ها یعنی داعش را حمایت می کند.
2. مداخلات استخباراتی کشور های مختلف در سطح بالایی در افغانستان وجود دارد امریکا و ناتو جهت جلوگیری از جنگ استخباراتی ما را کمک نمی کنند.
3. سیاست های عوام فریبانه رییس جمهور که خود را روزانه به چند چهره به ما نشان می دهد رهبری این حکومت در دنیای خیالی زندگی می کند از واقعیت های افغانستان هیچ آگاهی ندارد یک روز از تجارت جلغوزه حرف می زند و روز دیگر از فابریکه چپلک سازی.
4. این حکومت برای بقای افغانستان هیچ برنامه ملی ندارد متاسفانه فکر می کنند مردم افغانستان خدا ناخواسته احمق اند و ما عقل کل.
5. متاسفانه از سوی دیگر مردم افغانستان نیز خیلی در قضایای موجود بی تفاوت اند همه انتظار می کشیم چه وقت کشته می شویم، و یا چه وقت باید از کشور فرار کنیم تعداد زیاد ما امید را نیز از دست داده ایم.
6. خارجی ها در راس امریکا با درنظرداشت امضای قرار داد امنیتی که با آنها داریم متاسفانه در حوادث خونین افغانستان بی تفاوت و نظاره گر اند.
7. پارلمان بخصوص نماینده های مجلس که خود را نماینده مردم می گویند بدبختانه به یک اداره قانون شکن تبدیل شده است. هر کدام اینها ده ها محافظ نمبر پلیت موتر های اینها غیر قانونی و ج سلاح و مهمات غیر قانونی و از موتر های شیشه سیاه چه می پرسی خلاصه قانون شکن ترین نهاد اینها اند.
8. به همین وزرای که یا در بدل پول یا طور دیگری رای اعتماد دادند هر روز آنها را در پارلمان می خواهند اما خواستن بی نتیجه شما اگر به دفتر یک وزیر بروید چندین نفر وکلا عرایض بدست دارند که وزیر صاحب فلانی مقرر کن و فلانی را بر طرف کن.
9. تعدادی ازهمین وکلا باز کاندید اند در بدل چند هزار افغانی تذکره مردمان گرسنه و پا برهنه را می گیرند بعد از ثبت نام نزد خود قید می کنند می گویند بعد از رای دادن عکس رای دادن را به من بیاورید باز 50 الی 100 دالر بشما می دهم.
10. در حالیکه عده ای از اینها 50 الی 100 دالر به مردم وعده می کنند این پول را از کجا می کنند.
نتیجه:
اگر بقای افغانستان را می خواهید بگویید لعنت به همه خاینین در افشای خاینین در هر مقام که هستند جرات به خرج دهید آنها را افشا نمایید. باور دارم مشکلات افغانستان زیاد است بدون یک بسیج ملی و پشتیبانی همه مردم افغانستان چه پشتون چه تاجک چه ازبیک چه هزاره و غیره اقوام با هم برادر هیچ قومی هیچ زبانی هیچ ملیتی نمی تواند افغانستان را از این بحران نجات دهد. آنانیکه به تعصبات قومی زبانی نا دیده گرفتن یک دیگر تلاش می کنند خاین و وطن فروش اند.
قتل سعیدی

Comments are closed.