وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

همایش منطقه ای نوروز ۱۳۹۷ در کابل برگزار شد

95

سازمان نخبگان افغانستان که باور و اعتقاد راسخ به همگرایی و همسوی میان ملتها دارد وزنده گی توآم باصلح وثبات را در منطقه درپرتوی این همسوی میداند وبخاطر تحقق این أرمان بزرگ درصدد پیدا نمودن مشترکات وحلقه های این اتصال وپیوند ها برأمده است و در سال نو ۱۳۹۷ اقدامات خویش را در این عرصه توسعه داده ودراین راستا نخستین همایش منطقه نوروز را در کابل برگزار نمود. سازمان نخبگان افغانستان به این باور است که پایان دادن به بحران کشور فراتر از از محدوده جغرافیایی افغانستان میباشد واز توان حکومت وحدت ملی برون است بنابراین درگام نخست ایجاد پیوندها ی مشترک و اعتماد میان ملتهای حوزه نوروز حایز اهمیت است ونوروز به عنوان فرهنگ قدیمی کهن که دارای ابعاد وسیع و گسترده فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی میباشد دراین عرصه تآثیر به خصوص می داشته باشد بدین ترتیب سازمان نخبگان بادایر نمودن همایش منطقه ای نوروز ۱۳۹۷ نشان داد که ارزشهای فرهنگی و تاریخی همیشه ماندگار میباشند و هیچگونه سیاست و تحرکات نمی‌تواند درمیان ملتها خدشه وارد کند وآنان را از هم جدا کند. این همایش با استقبال چشم گیری حکومت وحدت ملی، نماینده گان مردم در شورای ملی، نماینده گان احزاب سیاسی ومدنی، نماینده گان نهاد های دیپلماتیک و سازمان های بین المللی، نخبگان وجوانان اعم از خانم ها و آقایان روبرشد. رسانه های محترم و مطبوعات عزیز نیز حضور گسترده خودرا نیز دراین برنامه داشتند. نکات مهم که تمام سخنرانان به أن اشاره نمودند عبارت بود از :
۱ -نوروز دارای مفاهیم و پیامهای میباشد که بشریت را اززنده گی مسالمت آمیز وبدور از هرگونه خشونت وافراطیت برخوردار میسازد وبه انسان درس های ازتجددگرایی، همگرایی وهمدیگرپزیری، بیداری ازغفلت وعدالت محوری میدهد.
۲- نوروز بهترین گزینه برای ایجاد روابط و ارتباطات تاریخی درمیان ملتهای حوزه وسیع جغرافیای کشورهای حوزه نوروز است که حتی فراتر از محدوده جغرافیای ۱۲کشور بزرگ این منطقه میباشد وبایستی این ارتباطات جدا از حکومت ها باشد وسیاست را از اینگونه ارتباطات جدا ساخت.
سازمان نخبگان افغانستان درآخری این همایش قطعنامه را صادر نمود که برخی از آن موارد قرار زیر است:
– جداسازی موضوعات فرهنگی-تاریخی از موضوعات سیاسی ؛ موضوعات فرهنگی که ازدلی ملتها برمیخیزد ودرمتن زنده گی ملتها جادارد نباید با سیاست های حکومت ها ودولتها به یک دید نگرسته شودزیرا فرهنگ ها دارای مفاهیم معنوی و ارزشهای پایدار میباشند برخلاف موضوعات سیاسی کن مقطعی وفصلی وبعضا احساساتی که هیچگونه بنیاد واساسی انسانی ندارد چنانکه همین اکنون برخی از سیاست های که از طرف بزرگترین قدرت جهان تدوین و اعمال میشود به جز منافع فردی و تعقیب عقده های تاریخی چیزی دیگری نمیباشد بدین ترتیب جادارد که ارزشهای کلان تاریخی که ظرفیت بزرگ گفتمان سازی را دارا میباشد ومیتواند مفاهیم مهم راهبردی را درپیوند دادن ملتها ارایه کند ازسیاست های کوته بینانه جهان سیاست جدا شود.
۲- تآسیس بنیاد نوروز میان کشورهای حوزه نوروز؛ بادرنظرداشت اهمیت وجایگاه که نوروز در همگرایی و همسوی میان ملتهای حوزه نوروزی دارد بایستی یک بنیاد مشترک نوروزی در هماهنگی کشورهای حوزه نوروز ایجاد گردد تا ازاین فرهنگ غنی صیانت واز ابعاد وسیع معنوی آن بخاطری توسعه ارتباطات و گسترش روابط در تعاملات کلان منطقه استفاده شود وهمچنان ازاین طریق هماهنگی های گسترده را با بخش فرهنگی سازمان ملل متحد ( یونیسکو) داشته باشند .
۳- نام گزاری یکی از خیابان های هریکی از کشورهای حوزه نوروز؛ برای اینکه کشورهای حوزه نوروز همگرایی و همسوی خودرا نشان دهند لازم است تا بصورت عملی گامهای را در راستای تقویت این فرهنگ نشان دهند ویکی ازاین راه ها این است که نام نوروز شناخته شود وبه مفهومی نوروزی آشنایی داشته باشند روی این اصل سازمان نخبگان افغانستان نام گزاری یکی از خیابان را درهریک از کشورهای حوزه نوروز موردتوجه قرارداده مهم دانسته واز کشورهای حوزه نوروز خواسته است که یکی از خیابان ها را در کشورهایشان بنام نوروز نام گزاری کنند.
۴- ایجاد بازارچه های مرزی درکشورهای حوزه نوروز؛ یکی از مشکلات که جامعه افغانستان با آن مواجه است ایجاد محدودیت های گسترده برای شهروندان کشور ما میباشد وعدم اطلاعات ومعلومات براین مشکل افزوده است و سازمان نخبگان افغانستان پیشنهاد نموده است که درراستای نزدیک شدن شهروندان این کشورها وتعامل ارتباطات درعرصه شناخت و معرفت ملتهای جغرافیایی نوروز بازارچه های اقتصادی ایجاد گردد وازاین طریق به تعاملات فرهنگی،اجتماعی واقتصادی بپردازند تا محدودیت های ایجاد شده ازمیان برداشته شود.
۵- اقدام برای رفع ویزا برای شهروندان کشورهای حوزه نوروز؛ دلایلی وعواملی زیادی وجود دارد که رفع ویزا را برای شهروندان کشورهای حوزه نوروز با مشکل رو برومیسازد ولیکن عزم و اراده راسخ برای وحدت و همگرایی میان ملتها وهمسو شدن شان در امر مبارزه با افراطیت ودهشت افگنی میتواند این مشکلات را ازمیان بردارد وزنده گی را در یک فضای مسالمت آمیز وصلح پایدار برای ملتهای بزرگ حوزه نوروز فراهم نمایند واین امر نمونه های زیادی در دنیای غرب و شرق وجود دارد و سازمان نخبگان افغانستان براین امر تآکید ویژه دارد ونزدیکی ملتهارا دربستر های گوناگون فرهنگی ازجمله نوروز وتبعات ارزشمند آن میداند. در آخر سازمان نخبگان افغانستان متعهد شد که اقدامات را در جهت اجرایی و عملیاتی موارد فوق وخواسته های خویش برمیدارد وتمام تلاش خودرا انجام خواهد داد تا آرزوی ملتهای حوزه نوروز که همانا زنده گی آرام ومسالمت آمیز و بدور ازهرگونه خشونت و افراطیت باشد برآورده سازد. ( فیض الدین سیغانی)
29830089_2112284565659842_780130436_o

Comments are closed.