وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

مخدوم صاحب نتانیاهو وبختِ بزرگ 

153

یکروز در یک اتوبس لینی بالا شدم چون جای نبود در پشت راننده ایستاده ماندم یک کسی دیگر هم بالا شد راننده اورا میشناخت با وی احوال پرسی وشوخی کرد تا که ایستگاهی رسید و راننده گفت نتانیاهو همینجا پایین میشوی؟ چهرهء ان مرد بسیار از دور کمی شباهت با صدر اعظم اسرائل بنیامین نتانیاهو داشت. آن مرد فورا عصبانی شد و با دوست راننده اش نزدیک جنگ کند وگفت اخس اخس حتقول لی انا نتانیاهو؟ یعنی بدبخت مرا چنین میگویی؟
ان زمان چون نتانیاهو به نمایندگی از حزب لیکود به قدرت رسیده بود رسانه های جهان بر سرنوشت”صلح”بعد از ترور اسحاق رابین افسوس میخوردند. حقیقت این بود که در نسل کشی و زمین غصبی, هر کدام حزب لیکود و حزبِ کار, یکسان بودند و هستند منتها این نتانیاهو اینقدر در تنگنای سیاسی قرار داشت که حتی بعضی رهبران بی ننگ ممالک عربی که با اسرائل ارتباط داشتند از نشست و برخاست با نتانیاهو شرم میکردند. 
حالا نتانیاهو در دورو برش حریفِ لنگ هم نمیبیند کشورهای که درجنگ یمن گیر مانده اند نرم نرم به نردبان تاریخ قدم میگذارند تا یگان فتوایی معاهدهء ی را برای سهل جلوه دهی تعامل با نتانیاهو بیابند.آخرین مورد ان هم نامهء یکی از منسوبین علمی از یک کشور خلیجی در بابت تایید گفته های اسرائل در بارهء هلوکوست است.
اما انچه اسرائل همواره نیاز خود را به آن ابراز میکرد این بود که میگفت ساحهء استفاده از حریم هوائی برای جنگنده های نظامی اش بسیار محدود است و اکثرا انرا بر فراز بحر انجام میدهد. فکر کنم اسرائل در زمان صدر اعطم ترکیه سلیمان دیمریل معاهدهء را مبنی بر استفادهء جنگنده های اسرائل از حریم هوای ترکیه به قصد تمرین نظامی بامضا رسانید که بعد ازحکومت عدالت و توسعه در ترکیه و مخصوصا بعد از حملهء اسرائل بر کشتی امداد رسانان ترک به غزه این معاهده تا حد زیادی معطل ماند اما بعد از رویداد های سوریه ومخصوصا بعد از شکست های پیهم جنبش مقاومت ملی سوریه در مقابل روس و ملیشه های مزدور روس، اسرائل حملات هوایی را بر اهدافی در سوریه حتی در اطراف دمشق راه اندازی کرد ومیکند. اسرائل گرچند اهداف این حملات را کوبیدن اهداف ترورستی به قصد تامین امنیت اسرائل اعلام میدارد اما دروغ میگوید.بلکه سبب چیز ی دیگریست یکی راست وانمودن این دروغ قدیمی که گویا نظامِ اسد با اسرائل دشمن است, دوم هم استفاده از ساحه های بی صاحب برای تمرین ,سوم هم تاکید و تلاش برای تیوری پیروزی.
حالا با وصف انکار مقامات مصری روزنامه های غربی نشرکردند که اسرائل با موافقت حکومت مصر حملات هوایی را بر شبه جزیرهء سینا راه انداخته است اگر این خبر درست باشد که تا حد زیادی درست هم است به این معنی است که اسرائل تقریبا دولت اسرائل بزرگ از نیل تا فرات را از بابت حریم هوایی محقق ساخته است .در بابت حوادث ترورستی شبه جزیرهء سینا باید گفت ارتش مصری بسیار به سادگی میتواند ترورست هارا از شبه جزیرهء سینا نابود کند ولی حالا سیاست طوریست که کشور ها گروه های را که تخم طلایی میدهند از بین نمیبرند.
در سایه فلج فکری جوامع اسلامی و زوال مفهوم استقلال و افول ستارهء وطن دوستی، مخدوم صاحب نتانیاهو نمیداند کدام پیروزی را در اول صفحه بنویسد.
تذکر: 
1- اسحاق رابین صدر اعظم اسرائل که معاهدهء صلح با مرحوم یاسرعرفات را امضا کرد معاهدهء که حالا معلوم میشود اسرائل از ان استفادهء کامل را برد زیرا اعتراف به وجود را توسط معاهده بدست اورد و زمینی در برابر صلح نبخشید.
2- البته میان تقبیح هلو کوست و تایید بافته های اسرائل در بارهء هلو کوست فرق است. فجائع هلو کوست تقبیح است ولی سوء استفاده صهیونیزم از ان نیز قبیح است.
3-تیوری پیروزی این است که کشورهای مقتدر دشمن های وهمی میافرینند وخاکی را اشغال میکنند تا برای نسل ها بحیث نماد فتح وظفر باقی مانند.
Mohamed Darwazi
n00097040-b

Comments are closed.