وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

شناسنامه مختصر شاعران معاصر افغانستان/ حضرت ظریفی

1- نام و تخلص:
حضرت ظریفی
2- نام پدر: سید اکبر
3- سال و محل تولد: سال ۱۳۵۰ خورشیدی در شهر زیبای هرات متولد شده است
4- تحصیلات: بکلوریا
5- فعالیت های فرهنگی و ادبی: شاعر و فعال فرهنگی بوده مجموعه ( تلاوت اشک) از آدرس ایشان منتشر شده است.
6- حالت مدنی: متاهل
7- نمونه های کلام:
پدیده های طبیعت جهان چه خوش آراست
بهر طرف که روی زیب هــر تما شاگاست
هـــــوای ذرهء سالنگ وچشمه های شفاف
سروده ئیست کـه افغانستان همه زیباست
***
دمــاغ تـــازه کند بـــوی عـــــطر گلهایش
بـــه چشـــــــم نور دهد جلوهء تماشایش
خوش اســـت سیر بهاران بدامن سبزش
ز خـــــا طــــرم نـــــرود آبـــشار زیبایش
**
هــوا و آب وطـن کیـف بیــشتر دارد
وسبزه زار وطـــن جلوهء دیــگر دارد
ز سر فرازی کـوهای کشــورم پیداست
که مردمش به جــهان غیرت دیگر دارد
**
وطن! زدوری تــــو بیقرار و حیــــرانم
چوسرمه خاک ترا میکشم به چشمانم
دمــــی وداع نبوســـیده ام زمیــــن ترا
ازین سبـــــب همهء عمر بس پریشانم
**
وطن به ســـــــوی تو با افتخار می آیم
زبعد عـــــمر پس از انتظار مـــــی آیم
به یاد جندهء مــــــولا وجشن نو روزی
بـــــه میلهء گل ســـــــرخ مزار می آیم
image003

Comments are closed.