وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

سنگ تهداب دیوار احاطوی یک آبده تاریخی در سرپل گذاشته شد

177

سنگ تهداب دیوار احاطه وی و ترمیمات اساسی پروژه زیارت خواجه محمد خطیب ولایت سرپل در حالیکه هییت رهبری مقام ولایت و روسای محترم دوایر دولتی حضور داشتند رسما گذاشته شد.
بسم الله شریفی، رییس اطلاعات و فرهنگ ولایت سرپل حین افتتاح این پروژه حضور معاون و سرپرست مقام ولایت و وروسای ادارات دولتی را در محل افتتاح پروژه خیر مقدم گفته از مقام وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز نسبت منظوری این پروژه سپاسگزاری نمود.
معاون و سرپرست مقام ولایت سرپل از زحمات محترم بسم الله شریفی به خوبی یاد نموده و اظهار داشت که همه ادارات دولتی تلاش نمایند تا از مرکز برای بهبود وضعیت، پروژه های حیاتی منظور کنند.
این پروژه به ارزش ۳ میلیون و هشتصد هزار افغانی از بودجه انکشافی وزارت اطلاعات و فرهنگ تا پایان امسال ساخته میشود.

Comments are closed.