وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

از مسوولیت حکومت تا ضرورت بازنگری استراتژی نظامی/ زکی

استراتژی جدید آمریکا و تغییرات و نوساناتی که در رویکردهای کشورهای منطقه به وجود آمده، این زمینه و فرصت را فراهم آورده تا حکومت افغانستان نیز همگام و همسو با آن استراتژی مبارزه با هراس افگنی را مورد بازنگری قرار داده و رویکرد جامع و معقولی را در ارتباط با نابودی و شکست گروه های هراس افگن در افغانستان اتخاذ نماید.
در سال های گذشته حکومت در برابر هراس افگنان بیشتر حالت تدافعی اختیار کرده بود و تنها زمانی از قدرت و قوت نظامی کار گرفته می گرفت که دشمنان حملات شان را بر یک منطقه و یا ولسوالی شدت می بخشیدند و آن منطقه را در خطر سقوط قرار می دادند.
رویکرد تدافعی حکومت سبب شده بود که از یک طرف طالبان و داعش حملات تهاجمی شان را شدت بخشند و از سوی دیگر تلفات و خسارات زیادی را بر حکومت و مردم تحمیل کنند.
در دو سال گذشته ما شاهد سقوط مناطق و ولسوالی ها و بازپس گیری آنها از سوی نیروهای امنیتی بودیم. در این دو سال اگرچه گروه های شورشی مؤفقیت های زیادی را به دست آورده نتوانست؛ اما همین که آنها مؤفق می شوند یک منطقه استراتژیک و مهم و یا یک ولسوالی را تصرف کنند و تا مدتی سلطه خود را بر این مناطق حفظ کنند، به لحاظ نظامی و تبلیغاتی خودش یک مؤفقیت به حساب می آید. 
با سقوط یک منطقه و یا یک ولسوالی تمام امکانات دولتی و تجهیزات نظامی در اختیار گروه های شورشی قرار می گیرد و دهها غیر نظامی در اثر جنگ کشته می شوند و مردم منطقه مجبور می شوند، تمام دارایی شان را گذاشته، به مناطق امن تر پناه ببرند.
به این ترتیب هراس افگنان با به دست آوردن تجهیزات و مهمات نظامی و امکانات غذایی و پوشاکی، تا ماهها از هرگونه کمک بیرون منطقه ای بی نیاز می مانند.
امسال رویکردهای منطقه ای و بین المللی به نفع افغانستان رقم خورده است. حکومت افغانستان باید از این فرصت استفاده کرده و بیشترین بهره را در تضعیف و نابودی هراس افگنان ببرد.
مشکل حکومت در مبارزه با هراس افگنان این است که تا هنوز در برخورد با گروه های تروریستی و حامیان آنها، رویکردهای متفاوتی را دنبال کرده است. درحالی که برخورد حکومت با گروه داعش معمولا شدید وغیر قابل انعطاف بوده، اما نسبت به گروه طالبان که بیش از سی درصد خاک افغانستان را در اختیار دارد و بیشترین حملات را در مناطق مختلف علیه حکومت سازماندهی می کند، تا حدی مدارا جویانه بوده و از شدت آنچنانی برخوردار نبوده است.
صلح با تضرع و دادن امتیاز و فرصت های نظامی به دشمنان به دست نمی آید. ما دشمن طالبان نیستیم، ما طالبان را هموطنان خود می شماریم و برای آنها مانند سایر شهروندان حق و حقوق برابر قایلیم. ما می خواهیم که طالبان دست از جنگ و خشونت بکشند و به پروسه صلح بپیوندند و خواست و تقاضاهای خود را از طریق گفتگو و فشارهای سیاسی بر حکومت دنبال کنند؛ اما این طالبان است که با مردم و حکومت افغانستان دشمنی م کنند و با آنها می جنگند و از سیاست های کشورهای بیگانه در این کشور پیروی می کنند و به ندای صلح و گفتگو پاسخ مثبت نمی دهند.
این جنگ برای مردم افغانستان یک جنگ ناخواسته و تحمیلی است. یک پروژه است که از سوی برخی کشورهای خارجی بر افغانستان تحمیل شده است.
بنابراین ما بیش از هر چیز خواهان صلح و امنیت هستیم و برای تأمین امنیت کشور حاضریم که از بعضی خواست های خود چشم پوشی کنیم، به شرطی که طالبان نیز به آن اهمیت بدهند. وقتی طالبان به گفتگوهای صلح حاضر نباشند، صلح یک طرفه به حل مشکل افغانستان نمی انجامد، لذا ما ناچاریم که برای تأمین امنیت و صلح با تمام کسانی که نا امنی و خشونت را در این کشور گسترش می دهند، بجنگیم؛ چه در قالب گروه های تروریستی فعالیت کنند و چه به نام شورشیان داخلی.
استراتژی جدید آمریکا که تاحدودی پروسه مبارزه با هراس افگنی را در حالت ابهام قرار داده بود، اکنون به صورت واضح در مقابله با تروریسم و تأمین امنیت افغانستان تأکید دارد، کشور عربستان و امارات متحده عربی که از حامیان اصلی طالبان در زمان حاکمیت شان به افغانستان به شمار می رفتند، برای نخستین بار این گروه را یک گروه تروریستی خوانده و بر مبارزه با آن تأکید ورزیده است.
چین و روسیه نیز از صلح و امنیت کشور حمایت می کنند و کشورهای حامی تروریسم به گونه بی سابقه تحت فشار سیاسی کشورها و افکارعمومی جهان قرار گرفته است. مجموع این مسایل اوضاع را به ضرر گروه های هراس افگن از جمله طالبان رقم می زند.
اگر این گروه در داخل افغانستان نیز با فشار نظامی، سیاسی و اجتماعی روبرو شود و حکومت، جامعه مدنی و مردم افغانستان به صورت مشترک کمپاینی را علیه طالبان در کشور به راه بیندازند و افکارعمومی را بر ضد این گروه تحریک کنند، بدون شک فضای سیاسی و اجتماعی را برای پیوستن طالبان به پروسه صلح آماده تر خواهد کرد. طالبان باید به این باور برسند که افکارعمومی و روند سیاسی به نفع آنها نیست و آنها نمی توانند افکارخود را به نام دین بر مردم بقبولانند. ( زکی)
160614133158_afghan_border_policemen__640x360_getty_nocredit

Comments are closed.