وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

تحلیل و بررسی نقش و جایگاه رسانه های همگانی درامر برگزاری به موقع انتخابات وتامین شفافیت آن

205

انتخابات به عنوان رکن اصلی واساسی نظام های دموکراتیک درجهت تعین سرنوشت ملتها درقوانین اساسی شان درج گردیده است وتنها انتخابات است که به نظام سیاسی مشروعیت می بخشد وهرگونه گزینه دیگری به جز موارد استثنای غیر دموکراتیک واستبداد میباشد. موضوع انتخابات وبرگزاری آن درکشورماباچالش ها وموانع زیادی مواجه میباشد که میتوان دلایل وعواملی زیادی برای آن عنوان کرد ولیکن واقعیت امر این است که مشکلات بنیادی را بایستی درنهاد ها ی مسول ومدنی نباید ازنظر دورنگهداشت. بادرنظر داشت اهمیت انتخابات درتعین سرنوشت مردم وعادلانه بودن آن درجامعه ای ما و شناخت اجتماعی – سیاسی که هیات رهبری سازمان نخبگان افغانستان پیرامون موضوع انتخابات داشتند سیمیناری را تحت عنوان( تحلیل وبررسی نقش وجایگاه رسانه های همگانی درامر برگزاری به موقع انتخابات وتامین شفافیت آن) درنظر گرفتند و آن رابا اشتراک مسولین مربوطه واساتید دانشگاه های کشور ودانشجویان دایرنمودند که بحث مفصل پیرامون موضوع صورت گرفت که میتوان به نکات مهم که سخنرانان محترم به آن اشاره نمودند پرداخت.
– تاکید برحفظ استقلالیت کمیسیون های انتخاباتی وعدم مداخله حکومت؛ بدلیل اینکه مداخله حکومت توسط افراد نفوذی اش درگذشته ها به خصوص در دور سوم انتخابات این روند ملی را خدشه دار ساخت ومشروعیت آن زیر سوال رفت که درنتیجه آن حکومت توافقی ومصلحتی باپا درمیانی خارجی ها بوجود آمد ونظام سیاسی با فقدان مشروعیت قانونی وحقوقی تاسیس وایجاد گردید و درآوردن حکومت داری خوب وعرضه خدمات موثرواقع نشد وبرعکس موجب بروز شکاف های بیشتر سیاسی و طبقاتی و حتی زمینه ظهوربحران درکشور گردید. بدین ترتیب حسام الدین تالقانی ریس سازمان نخبگان افغانستان ضمن اینکه به برگزاری انتخابات ها طبق قوانین نافذه کشور تاکید نمود آن را درجهت تقویت نظام دموکراتیک ومردم سالارضروری دانسته گفت:
اگر ما انتخابات ریاست جمهوری, شورای ملی ,شورای ولایتی, شورای ولسوالی,شوراهای های قریه وشهر داری هارا به موقع برگزاری میکردیم و حمایت وپیشتبانی مردم وملت را در یک مشارکت فراگیر در روند ملی میداشتیم , بدون شک امروز بااین همه مشکلات وبد بختی ها روبرونبودیم ودرعین حال رشد وتوسعه متوازن ومتناسب را در چارچوب قانون ومقررات شاهد می بودیم زیرا مردم خودرا درتمام نهادهای مهم تصمیم گیری میدیدند وحکومت را حمایت میکردند. ایشان تاکید نمودند که باید تمام نهادهای داخلی وبین المللی ازاستقلالیت کمیسیون انتخابات وکمیسیون شکایات انتخاباتی حمایت کنند. تآمین شفافیت درروند برگزاری انتخابات موضوع دیگری بود که به آن پرداخت وگفت: به منظور جلوگیری ازتکرار تقلب ودستبرد درآینده وتآمین شفافیت هرچه بیشتربه شناسایی موارد که اخلال گران روندملی ازآن استفاده نمودند تآکید نمود مانند استفاده از امکانات ودارایی های عامه,موقف های دولتی, تعصبات قومی وسمتی ونهایتا عدم مجازات وعدم معرفی مرتکبین جرایم انتخاباتی به مراجع عد لی وقضای که این خود جرآت بخشیدن به کسانی بود که روندملی را اخلال وخرد وعقلانیت سیاسی مردم را غارت وچپاول نمودند ونظام سیاسی را لکه دار ساختند. ایشان افزود: ما درصورتی میتوانیم انتخابات سالم داشته باشیم که نهادهای مسول این روند ملی, موارد فوق را جدی بیگرند وبه آن تمرکز کنند واصل مجازات را درروند برگزاری انتخابات یکی از اولویت های مهم خویش بدانند.
– عدم رعایت اصل بی طرف توسط رسانها ی همگانی ومصرف وهزینه بیش ازحد معینه آن توسط کاندیدان ؛اصل بی طرف رسانها یکی از موضوعات میباشد که درپخش ونشراهداف وبرنامه های کاندیدان به صورت بی طرفانه درقوانین مرتبط به انتخابات مطرح است ولیکین محترم حشمت الله رادفر مسول کمیته رسانها در کمیسیون مستقل انتخابات درسال 1393 که پیرامون فعالیت رسانه ها به صورت مفصل بحث نمودند ازعدم رعایت اصل بی طرف رسانه ها سخن به میان آورد وگفت: برخی ازرسانه ها که جواز تجارتی داشتند به نفع یک کاندید خاص تبلیغات میکردند واصل بی طرفی رازیر پاگذاشتند وباوجود اینکه به آنان توصیه های لازم صادر می شد ولیکن هیچگونه اقدام اصلاحی را بر نمی داشتند. آقای رادفر ضمن اینکه ازکاستی های قانون ومقرراتی مرتبط به انتخابات وعدم پاسخگو بودن آن سخن به میان آورد ازهزینه های بیش ازحد معینه ای آن توسط کاندیدان سخن گفتند که این فرهنگ به نحوی عدالت تبلیغاتی را ازبین برد وحتی وابستگی های سیاسی واستخباراتی را بوجود آورده است وتهدید جدی بر شفافیت انتخابات میباشد.
– عدم آگاهی مردم ازقوانین ومقرارات انتخاباتی؛ یکی از مشکلات دیگری که در روند انتخابات وجود داشت پاین بودن سطح آگاهی مردم ازقوانین ومقرارات مرتبط به انتخابات بود ومحترم فیضی محمد زلاند استاد دانشگاه کابل, ضمن بیان نقش رسانهای همگانی, برامر آگاهی دهی تاکید نموده گفت: برنامه های آموزشی وآگاهی عامه درباره انتخابات باید مورد توجه تمام نهادهای مسول ومدنی قرار بیگرد وبایستی این امر درولایات وقصبات دایر گردد تامردم به یک آگاهی کامل برسند تا بتوانند در هرمرحله ازانتخابات مسولیت خودرا ادا کنند. در صورتیکه مردم به یک آگاهی لازم برسند وبه تکنالوژی جدید آشناشوند بهتر میتوانند درروند انتخابات نقش ایفا کنند. بیانیه های سخنرانان با استقبال گرم شرکت کننده گان روبروشد وسیمینار با پرسش وپاسخ زیادی پایان یافت که درپایان برنامه قطع نامه ای ازمجموع صحبت ها قرات گردید که درزیر بدان اشاره میگردد:
تطبیق قوانین،
حمایت وپشتیبانی ازاستقلالیت کمیسیون های انتخاباتی،
عدم مداخله حکومت درکار کمیسیون های انتخاباتی،
داشتن یک میکانیزم نظارتی مشترک میان نهادها وموسسات فعال درعرصه انتخابات،
توجه جدی به موضوع آگاهی دهی به صورت دوامدار وسازمان یافته به منظور مشارکت مردم وسهیم شدن آنان درروند انتخابات به عنوان ناظر،
توجه به اصول اصلاح نظام انتخاباتی به منظور تامین عدالت وشفافیت دراین امر مهم وملی،
تبدیل نمودن موضوع انتخابات به یک اصل اساسی وبنیادین که تنها مرجع مشروعیت نظام سیاسی قرار بگیرد وهرنوع گزینه های دیگری مصلحتی ,موقتی ومعامله گری ازمیان برداشته شود،
تاکید به مجازات نمودن کسانیکه انتخابات 1393 را مختل ساختند به منظور عبرت دیگران درآینده.
17974016_400692893638502_218904769_n

Comments are closed.