وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

ضعف حکومت در مبارزه با حوادث طبیعی/ مدبر

184

download
در سالهای اخیر حوادث طبیعی بعد از رویدادهای امنیتی، بیشترین قربانی را از مردم افغانستان گرفته است، اما متاسفانه حکومت در امر مبارزه با حوادث طبیعی عملکرد ضعیف داشته است. حوادث طبیعی، رویدادهای گریز ناپذیر هستند و برای مبارزه با آنها باید از قبل برنامه و آمادگی وجود داشته باشد. عملکرد نهادهای مبارزه با حوادث طبیعی کشور در سالهای گذشته و سال جاری، نشان داده است که آنها چنین برنامه و آمادگی را نداشته اند.
در فصل زمستان ما همیشه شاهد رویدادهای طبیعی در کشور بوده ایم؛ سرمای شدید، برف باری و برفکوچ همواره از مردم افغانستان قربانی گرفته است. در روزهای اخیر نیز این حوادث جان 27 کودک را در ولایت جوزجان، دو تن را در سالنگ و 21 تن دیگر را در سایر ولایت های کشور گرفت و 21خانه را بطور کامل تخریب کرد، اما وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی، هنوز برنامه هایش را برای مبارزه با حوادث طبیعی در سال جاری و کمک رسانی به آسیب دیدگان اعلان نکرده است و ما نمی دانیم که آیا در این وزارت برنامه ای برای مبارزه با حوادث طبیعی وجود دارد یا خیر؟
نبود برنامه و ضعف مدیریتی برای مبارزه با حوادث طبیعی، کمبود امکانات و افراد متخصص در این بخش؛ از جدی ترین مشکلات حکومت افغانستان در امر مبارزه با حوادث طبیعی است. رویدادهای طبیعی قابل پیش بینی هستند و با برنامه ریزی، آگاهی دهی و اقدام به موقع، می توان از افزایش تلفات و خسارات جلوگیری کرد، اما متاسفانه حکومت در این راستا نه برنامه ریزی درست داشته است و نه برای شهروندان کشور آگاهی دهی کرده است.
اداره هواشناسی کشور و وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی مسئولیت دارند تا رویدادهای طبیعی را پیش بینی کنند و از احتمال وقوع رویدادهای طبیعی برای شهروندان کشور اطلاع رسانی کنند؛ کاری که تا کنون حتی یکبار از سوی این نهادها صورت نگرفته است.
مهمترین مسئله برای مبارزه با حوادث طبیعی و کاهش خسارات جانی و مالی، آگاهی دهی برای عامه ی مردم از وقوع اینگونه رویدادها است. آگاهی دهی عمومی می تواند از طریق رسانه ها و بخش های آموزشی دولت صورت گیرد، اما متاسفانه در افغانستان نه در نصاب آموزشی آگاهی دهی در مورد مبارزه به حوادث طبیعی گنجانیده شده است و نه از طریق رسانه ها در این مورد توجه شده است. شهروندان افغانستان نمی دانند که هنگام مواجه با رویدادهای طبیعی چگونه خود را نجات دهند و چگونه به آسیب دیدگان کمک کنند. توجه به آگاهی دهی و آموزش دادن در مورد مقابله با رویدادهای طبیعی برای شهروندان کشور ضروری است و از افزایش تلفات و خسارات جلوگیری می کند. حکومت افغانستان و نهادهای مسئول، باید در این قسمت برنامه های لازم را روی دست گیرند.
در طول یک و نیم دهه ی گذشته تمام فعالیت های نهادهای مبارزه با حوادث طبیعی به فعالیت های بعد از وقوع رویدادهای طبیعی خلاصه شده است، اما در این بخش نیز سرعت عمل وجود نداشته است و اقدامات بصورت دیرهنگام و گاهی روزها بعد، روی دست گرفته شده است.
برای کاهش خسارات مالی و جانی حوادث طبیعی، باید نسبت به آنها واکنش فوری نشان داد و عملیات کمک رسانی و نجات را با سرعت و دقت انجام داد. این کار نیازمند آمادگی و برنامه ی قبلی است که متاسفانه تا کنون نهادهای مبارزه با حوادث طبیعی کشور در عمل چنین آمادگی و برنامه را ازخود نشان نداده اند.
تخصصی شدن بخش های مبارزه با حوادث و هوا شناسی همانند سایر بخش های حکومت ضروری است. ضعف عملکرد این نهادها در برابر رویدادهای طبیعی ناشی از عدم تخصص در این بخش ها است. بسیاری از مسئولین و کارمندان این نهادها تحصیلات تخصصی در این زمینه ندارند و به همین دلیل هم نمی توانند برنامه های دقیق برای مبارزه با حوادث طبیعی روی دست گیرند. ضعف این نهادها در امر مبارزه با حوادث همانند سایر بخش ها، از مردم افغانستان را متضرر می سازد، حکومت افغانستان باید به ضعف مدیریتی و مشکلات موجود در این ادارات رسیدگی جدی کند.

Comments are closed.