وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

اگر از دین،… وعزت دفاع میکنید!/ ضیاالحق حافظی

194

16508401_117637322088201_8019763373076098120_n
اگررضا و خوشنودی حضرت خداوند را میخواهید.
اگروحدت و همبستگی ملت در محورقران هدف تان است.
اگرآزادی واستقلال تانرا دوست دارید و از آن دفاع میکنید.
اگر مصالح و منافع جامعه را در نظر دارید.
اگر میخواهید قدرتمند و باعزت باشید.
اگر از دین، خاک، ناموس، شرف، عزت دفاع میکنید.
اگر نمیخواهید مفاسد اخلاقی جای فرهنگ قران را بگیرد.
اگربرخورداری امدادهای غیبی خداوند آرزوی تان است.
اگر فرمان حضرت خداوند در ارتباط با صف واحد را قبول دارید و اطاعت میکنید.
اگر طرفدار تداوم تسلط استعمار برخود نیستید.
اگرمیخواهید نفاق شما بهانۀ برای حضور نیروهای اجنبی در کشور نباشد.
پس هرچه زودتر و بدون کمترین تأخیر و درنگ بفرمان حضرت خداوند، صدای وجدان و حکم عقل جواب مثبت دهید. در محورقران جمع شوید یدالله مع الجماعه حتما بفریاد تان میرسد. دراینصورت دیگرهیچ جائی برای تردد و شک در ارتباط با حرکت و رفتن بسوی پیروزی و موفقیت باقی نمیماند چه من با اطمینان میتوانم بگویم که فرد فرد جامعه به این باور است که از بزرگترین عامل شکست و از دست دادن نتایج ارزشمند جهاد و آنهمه قربانیهای بی حساب در این راه، چند دسته گی و نفاقی است که بخصوص در این سه دهه برملت تحمیل گردیده.
وقتی این عصیان و سرکشی در برابر حضرت خداوند ترک و دوباره بسوی انقیاد وفرمانبرداری حضرت او رجوع کنیم خداوند خود نجات وپیروزی ما را وعده فرموده و این چیزی است که عقل و وجدان ما هم آنرا تقاضا میدارد.

Comments are closed.