وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

هشدار خطر بحران آب در شهر کابل تا سالها آینده/داکتر یارمحمد«حیدر زاده»

14991810_366737106998022_463549775843701721_n
هشدار خطر بحران آب در شهر کابل تا سالها آینده
بحران آب که علت آن عدم توسعه ساحات سبز ٫ کاهش بارندگی ها باعث استفاده ازآب های زیر زمینی به صورت بی رویه ای افزایش پیدا کند وسفر های آب زیرزمینی پایین می رورد.
از بابت نبود ساحات سبز و آب در جویبار شهر کابل محیط زیست وضعیت آب های زیر زمینی آن نگران کننده است ٫ تحت تهدید بحران منابع آب آشا میدنی ونشو نما وسرسبزی قرار دارد و چاه ها به سرعت درحالت خشکیدن در بعضی از نواحی شهر کابل هستند.
از طرف دگر به دلیل نداشتن سیستم کانالزسیون شهری ٫ساخت ذخیره یا مخازن های مواد فضله صدها بلند منزل ها در چاه های عمیق روز به روز بر حجم آلودگی منابع زیر زمینی آب افزوده است و روزانه 3 میلون کیلو مواد غایطه 4 میلون لیتر فاضلاب و پیشاب در محیط شهر کابل می ریزد.
جای پای برای تصیفه وفلتر زیرزمینی آب ها در شهر کابل باقی نه مانده است. و همجنان حفر چاه های سپتیک غیر اصولی خود سر به نحو دلخواه میلیون خانه شهر استفاده بی رویه ای از آب زیر زمینی می کنند و سفره های آب های زیرزمینی پایین تر رفته است وبه همین سبب درختان کابل کلان نمی شود و نهاد های مسئول از عدم دانش کافی حتی فساد چشم خود را می بندند و هیچ احساس مسئولیت در برابر حفر چاه های خود سر و غیر قانونی نمی کنند.
نگهداری از آب های زیر زمینی کابل یکی از نکات مهم وحیاتی برای نشونماوسرسبزی شهر کابل است که باید مسوولین ادارات بخصوص اداره ملی حفاظت محیط زیست ٫ وزارت زراعت آبیاری و آنرژی وآب باهم دیگر در زمینه حفظ ونگهداری آب زیرزمینی همکاری کنند.
باکمال تائسف باید گفت که در رهبری اکثر این نهادهای مسئول افراد غیر مسلکی شامل هستند هیچ گونه تجربه در ارتباط به راه ها حفظ منابع آبی ندارند. محیط زیست شهر کابل ما بیش از هر زمانی اکنون نیازمند حفاظت است.
از دید کارشانسی من حفظ آب های زیز زمینی یک مسله بسیاری جدی وحیاتی نیاز ضروری یک جامعه شاداب وسالم است. البته ؛ داشتن محیط سالم برای هر شهر پرجمعیت یا کم جمعیت ضروری است اما داشتن چنین محیطی بدون تلاش وتوجه ابتکار ادارات مسئول دست یافتن به آن غیر ممکن است. عرف مردم اروپا است که لازمه زندگی سالم ٫ محیط زیست سالم است.
ضمناٌباید باد آورشد برای به وجود آوردن این چنین محیط شاداب و سالم مردم و ادارات مسئول دولت باید بدانند چه گونه مدیریت یک محیط پاک وسالم رابه دست بگیرند. حفاظت از محیط زیست شهر ها و منابی آبی وفراهم کردن فضایی سالم . با طراوت برای زندگی از اساسی ترین وظایف است که مسولیین بایدآن را در اولویت برنامه کاری خود قرار دهند.
۱ــــ معینیت خدمات سرسبزی شهرداری سعی کند کمی از وقت خود را صرف در خت شانی وبته های زینتی و گل کاری در میان جاده ها و ساحات سبز و مردم در اطرف احاط خانه ها و منازل خویش را سرسبز کنند.
کاشت درختان وبته های زینتی وگل کاری در اطراف منزل شما نه تنها هوای پاک ٬ بلک لذت وآرامش به محیط واطراف منزل شما می بخشند وهم از پائین رفتن سطح آب های زیر زمینی نیز جلوگیری می شود.
۲ ــــ اهمیت دادن به محیط زیست کابل از مکلفیت اولیت اداره ملی حفاظت محیط زیست وزارت آنرژی وآب است در اولین قدم راه های جستجوی برای رفع کم بود آب آن است٫ البته یکی از راه تغذیه آب زیر زمینی شهر کابل احداث چندین ذخیره آب در نقاط مختلف شهر کابل است که آب روناب های باران در آنها جع شود و جذب آب به زمین باعث تغذیه آب زیر زمینی می شود وهمچنان تبخیر از سطح کا سه ذخیره ها در مقیاسه با مقدارباران زیاد می باشد.
اگر مسئولین تدابیر عاجل برای احداث بندی های مصنوعی در چار اطراف شهر کابل برای جذب رونا آب ها به زمین ساخته نشود ٬ آب های زیر زمین کابل بیشتر کم خواهد شد و این نه تنها باعث کاهش سطح آب در زمین کابل می گردد بلکه یک سلسله مشکلات محیط زیست از سبب کمبود آب به چهره زشت شهر کابل افزوده می شود. بنابرین باید استفاده از زیرزمینی آب ها به روش های غلمی تمامی زمین شهر کابل را بطور یک پارچه تحت پوشش درختان سایبان قرار دهیم.
۳ـــ دولت در پلان میان مدت برای رفع کمبود آب و نشونما سرسبزی شهر کابل می تواند از دریا وافور پنچشیر بوسیله لوله ی انتقال آب به کابل آب را انتقال داد و در بند های مصنوعی ذخیره کرد و در ایام ضرورت آبیاری درختان سایبان از ذخیره استفاده کرد.
۴ـــ در کوه دامنه های کابل هنوزهم سا حات خالی برای ایجاد فضای سبز موجوداست ٫طرح فضای سبز به سهولت در جای خالی می تواند گسترش پیدا کند یک تجمع نباتی را روی دامنه کوه ها ایجاد کرد و به تواند آب باران را در زمین جذب کرده و موجب تغذیه طبیعی آب های زیر زمینی می شود وهم تغییر سریع سرنوشت ساز راهکاری برای پاکی هوای کابل گردد.
احیای ساحات سبز بوسیله در خت شانی گل شانی چمن کاری شود که از زیر ساخت های اکوسیستم در یک مکان به حساب می آید یک روش منحصر به فرد جهت کاهش آلودگی گرد و خاک ٫ آلودگی صوتی ٫ آلودگی صنعت ودود کارخان ها و دود سوخت موتر ها خود رو است.
دانشمندان ثابت کرده اند که در ختان سرو کاج دیوار سبر حصار ه ای که برای حفاظت و تفکیک حیاط حدود حویلی ها بکار می برند آن می توانند درکاهش آلودگی صدا و سایل نقلیه موثر می باشد.
بنا ؛ آموزش گیاهان نباتاتی که دارای سخت سر مقوم به خشکی ، حد متوسط نیاز به آب ، نیاز بیشتر به آب در اکثر کشور ها مرکز های تحقیقاتی باغ های بوتانیک از متخصصین در هر شرایط که و ضیعت کشور قرار داشت باشد قرار داشته باشد برای سرسبزی و بهبود محیط زیست ضرور ی است و کاشت درختان تنها به چوب و میوه آن نیست ، بلکه در لطافت هوا ، حفظ خاک وگردش آب در طبیعت هم تاثیر فراوان دارد.
منابع و ماخذ:
— یادداشت های ارزیابی هوا شناسی ارقام عناصر مهم اقلیمی اففانستان از دوره داکتری من طی سالهای ۱۹۹۱ الی ۱۹۹۵» و نیز استفاده از سایت های اینترنیتی در مورد آب های زیرزمینی افغانستان.
— سایت اینترنتی در امور عملیات و رشد کاشت نباتات در زون ها ی کشور سویدن.
داکتر یارمحمد«حیدر زاده»
داکتر عوم محیط زیست سویدن

Comments are closed.