وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

حکومت در تطبیق مفاد توافقنامه سیاسی ناکام بوده اند

n00055984-t

همزمان با دو ساله شدن حکومت وحدت ملی و با پایان یافتن عمر توافق نامه سیایسی، انتقادها از عدم تطبیق این توافق نامه به گونه روزافزون اوج میگیرد که هرازگاهی، پس از دوساله شدن حکومت، مشروعیت این نظام زیر پرسش میرود.
اما در این میان، مسوولان کمیسیون نظارت بر تطبیق توافق نامه سیاسی می گویند که چندین ماده توافق نامه سیاسی از دید رهبران سیاسی دور مانده و هیچ گونه توجهی به این ماده ها صورت نگرفته است.
محمد ناطقی رییس این کمیسیون گفت که به صورت دقیق، چهار ماده بنیادی توافق نامه سیاسی به گونه کامل فراموش شده و هرگز کار روی این ماده ها صورت نگرفته است.
به گفته محمدناطقی، ایجاد رهبری اپوزیسیون، تشکیلات اساسی دولت، ایجاد کمیسیون برای پیش نویس قانون اساسی و توزیع تذکره های الکترونیکی از ماده های اساسی توافق نامه سیاسی است که رهبران حکومت از یاد برده اند.
از سوی هم، برخی از آگاهان سیاسی می گویند که با شکل گیری حکومت وحدت ملی،چندین فصل قانون اساسی از سوی رهبران سیاسی به حالت تعلیق در آمد.
رحمان اوغلی آگاه امور سیاسی گفت که نه قانون اساسی تطبیق شد و نه هم توافق نامه سیاسی و رهبران حکومت در این موارد، پاسخگو هستند.
در همین حال، برخی از روزنامه نگاران کشور تاکید دارند که پس از این، هرگونه فعالیت حکومت وحدت ملی بر اساس توافق نامه سیاسی مشروعیت خواهد داشت.
کمیسیون نظارت بر تطبیق توافق نامه سیاسی، بررسی هایش را در سه محور تمرکز داده است که بخش نخست آن نشان می دهد که برخی ماده ها به گونه کامل تطبیق ، برخی دیگر آن در حال اجرا است و بخش سومی آن، هیچ گونه توجهی صورت نگرفته و کاملا به باد فراموشی سپرده شده است.

Comments are closed.