وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

ایجاد زون بندی آب و هوای افغانستان از لحاظ زراعت!/ داکتر یارمحمدحیدر زاده

385

images-1
زون بندی به شرایط آب و هوای یک منطقه جغرافیایی مانند: ویژه گی های عمده اقلیمی چون : درجه حرارت ، رطوبت ، فشار هوا ، باد ، برف و باران و دیگر ویژه گی ها هواشناسی در مدت زمان طولانی زون مشخص می شود.
وظیفه اصلی هواشناسی زراعت ، به منظور تطبق کلیه عملیات کشاورزی با ویژه گی های شرایط آ ب و هوا و در نتیجه استفاده از ارقام عناصرمهم اقلیمی به بهترین وجه می باشد.

چون اراضی افغانستان طوریست که هرمنطقه وادی و دره های آن آب هوا مخصوص دارند و در جه حرارت در مناطق مختلف فرق میکند ، با افزایش ارتفاع از سطح دریا که در این صورت دما کاهش پیدا می کند و سرد تر می شود . ناحیه های در ارتفاع ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ متردر کوهها کشور ما واقع شد ه اند.
درجه حرارت در مناطق سرد سیر و مرتفع از منفی ۱۵ـ تا مثبت ۲۵ در تغیر است ، مانند « بامیان ،غور ،غزنی، دایکاندی ، پنچشیر ، بدخشان و کابل » شامل این نوع هوا هستند. در این مناطق نباتات می روید که تخم یا پندک آن باید حرارت منفی صفررا سپری کند. در این مناطق باید برای احداث باغ توافق کرده تا مسئولین بتواند در نظر کرفته شود.
برخی از مناطق گرم سیر از مثبت ۱۰ الی ۴۵ درجه در نوسان است ، مانند جلاآباد ، لغمان ، خوست و قندهارهستند و این شهر ها در زمستان حرارت زیر صفر نمیشود در جلال آباد ، نباتات مناطق گرم ستروس خیلی خوب می روید.
مناطق معتدل آب هوای در حدود منفی ۱۵ ـ تا مثبت ۴۵ درجه است ، مانند تخار ، قندوز، بلخ ، جوزجان ، میمنه و بادغیس را پوشانیده است. طور طبیعی در خاک افغانستان به جز چند نبات محدود همه نباتات می رویند، مگر مساله با اهمیت و قابل نگرش اینست که حاصل خوب با کیفیت استاندرد های مواد خوراک دهد . بناً ؛ دهقانان و باغبان کشور ما نباتی را برای ترویج انتخاب کنند که تا حد زیادی با شرایط آب و هوای زون های ایحاد شده و جنس خاک سازگار باشد.
هدف ایجاد زون بندی آب هوا از لحاظ زراعت این است با اطمینان سازی دهقانان وقت خود را با چگونه کاشت محصول زراعتی صرف کنند تا یک نبات مطمیناٌ بدون اشتبا ه کشت و حاصل خوب دهد . کشت یک نبات در آب وهوا طبیعی آن در موسوم معین آن باعث میشود که حاصل خوب و پرکیفیت دهد.
در کشورهای توسعه یافته نیز دهقانان یا زارعان با کمک کارشناسان و متخصصان در کنار تجربه های خویش از دانش هواشناسی زراعت ، ارقام عناصرمهم اقلیمی روز بهره می برند می شوند.
باید یاد آور شد درختان و جنگل جز نهایت مهم فکتور اقلیمی است به سه گروپ تقسیم بندی شده اند: « سخت سر مقاوم به خشکی ، حد متوسط نیاز به آب ، نیاز بیشتر به آب می باشند » . بنابراین ؛ ایجاد زون بندی آب و هوا در کشور ما بر همین اصول ضروت حتمی است و در اراضی نواحی کشور باعث پیشگیری از بروز فاجه زیست محیطی و تداوم تولید دربخش زراعت و در نتجیه باعث خود کفایی غذایی و اقتصادی کشور می شود.
رشد موزون زراعت که مسقیمناْ مربوط به شناخت آب وهوا کشور است. دانش هواشناسی زراعت ، وضع هوا را از نظر عوامل گوناگون مانند : درجه حرات ، رطوبت وفشار بررسی می کند. ارقام و ضع آب و هوا مناطق کشور در تعیین زمان کشت و نیاز های آبیاری جهت رطوبت خاک در دوره نشو ونمو ی ، دوره رسیدن حاصل تا زمان برداشت محصول وهم در تجزیه وتفکیک توزیع مناطق نواحی گرم سیر و سرد سیر ارتباط دارد.
احصائیه دقیق از ارقام عناصر مهم اقلیم ، ما را علاوه براینکه از هدررفتن فصول د رکشت وهم در مصرف کشت صرفه جوی می کند و فواید زیاد در حصه حفظ و احیا محیط زیست نصیب کشور خواهند شد.
تامین ۱۰۰ تا ۷۰ درصد نیاز آبی گیاه از توصیه های متخصصان مهندس آبیاری و استفاده از اصول صحیح رژیم آبیاری با در نظر گرفتن ارقام عناصر مهم اقلیمی از استیشن های ها ید رولوژی موجب حد اکثر برداشت میزان محصول در هر هکتار زمین می شود.

توجه شود آبیاری بموقع، در زمان مناسب و با توجه به نوبت های آبیاری و بخصوص در صورت احتمال وزش بادهای گرم و افزایش درجه حرارت در زمان دانه بندی و همچنان بمنظور جلوگیری از چروک و لاغر شدن و ضیعف شدن دانه ها تدابیر لازم اتخاذ گردد.
آبیاری غیر تخصصی و بدون در نظر گرفتن و مراعات درجه حرارت، رطوبت و بارندگی باعث کاهش محصول می شود. تجربه نشان داده است پشت سر گذاشتن سیستم سنتی آبیاری غرق آبی به سیستم های آبیاری جدید و پیشرفته مانند بارانی، آبیاری تحت فشار و موضعی، می توان محصول خوب و کافی بدست آورد.
زون بندی آب و هوا با به دیده دانش ارقام عناصر مهم اقلیمی در انتخاب زمان مناسب کشت عمده و اساسی در زراعت .
سپس : باید یاد آور شد که ایجاد زون بندی در افغانستان با در نظر گرفتن آب و هوا مناطق برای ترویج تنوع نباتات و باغ داری میگردد و استفاده از ارقام باعث رشد و توسعه زراعت و کشاورزی است واز جانب هم شناخت درجه حرارت و نوع خاک از هدررفتن فصول و هم از مصرف در کاشت اشتباه و غرس نهال ها صرفه جوی میکند.

آب وهوا ی اراضی افغانستان به اساسی تحقیق و ارزیابی هوا شناسی نظر به ارتفاع از سطح بحر واثرات فصلی بالای رشد گیاهان ونباتات که بسیار شبیه اند به «۹» زون زراعتی ذیل تقسیم بندی شده است.
شرح زون حال ۹ زون را می توانید در صفحه عمومی فسبوک مطالعه کنید . ممنون
داکتر یارمحمد « حیدر زاده »

Comments are closed.