وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

اعلامیه، نهادخدمتگزاران کابل درپیوندنام فرودگاه کابل

177

141192049971

اعلامیه،نهادخدمتگزاران کابل،به ادامه اعلامیه های اعتراضی برج جدی سال1393وحمل سال1394درپیوندنام فرودگاه کابل ـ
کابلیان نجیب!
تغیرنام فرودگاه کابل که باهویت تاریخی،باستانی وفرهنگی کابل رابطه دارد،نه تنهایک اقدام غیرقانونی،غیردموکراتیک وبرخلاف منافع ملی بوده،که این تصمیم بی حرمتی به حق کابلیان نیزپنداشته میشود
پیشینه های تاریخی کابل غرورافرین هست،کابل برای قرنهابعنوان پایتخت فرهنگی وباستانی منطقه درحافظه ای تاریخ درج گردیده وافتخارات کابل که حسادت برانگیزبرای همسایه گان حسودما ایران وپاکستان بوده معرف هویت تاریخی ومدنی افغانستان هست،کابل پایتخت ومهمانخانه پرمهر کشورومردمان شریف افغانستان بوده،نهادخدمتگزاران کابل که مدافع راستین مردم نجیب کابل وافغانستان بوده،همچنان درجهت حفاظت ازافتخارات تاریخی این سرزمین نیزمتعهدمیباشند.کابلیان نجیب وهموطنان عزیز،فرودگاه کابل بانام کابل یعنی با تاریخ درخشان مارابطه داردحذف نام کابل ونامگذاری ان بنام رییس جمهورپیشین حامدکرزی نه تنهاپایمال کردن حق قانونی کابلیان است بلکه دشمنی اشکارباتاریخ افتخارافرین این سرزمین محسوب میشود.ماخواهان هرچه عاجل لغو فیصله ای غیرقانونی وغیردموکراتیک سران حکومت وحدت ملی هستیم،اقایان غنی وعبدالله بمنظوراثبات وفاداری شان به حامدکرزی میتوانندباپول شخصی شان چندمیدان هوایی ساخته وبنام اقای کرزی نمایندهیچگونه اعتراضی خلق نمیشودولی ازحق مردم چنین سخاوت راحق ندارند.
حراست ازسرمایه های تاریخی وجیبه ای هرشهروندمسوول بوده نهادخدمتگزاران کابل ازمردم نجیب افغانستان میخواهد تاازحرکت های مدنی وحق طلبانه بمنظورپایان دادن به خودکامگی قدرت مندان واقدامات سودجویانه ای شان حمایت نمایید۔
نهادخدمتگزاران کابل

Comments are closed.