وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

هاى سردمداران قصر نشین!

150

هاى سردمداران قصر نشین!
هرگز صداى ما بخاطر فرزندان غیور و دلیر خط نبرد سنگین، گرشک و موسى قلعه شنیده نشد و فریاد از دست این مسوولین بى احساس که حتى از خد11024634_687044854740921_7434110757394354645_nا، و جدان و خون سرخ شهدا خجالت نمى کشند.
در ٧٢ ساعت گذشته با حوادث خونین بالاى جزوتام هاى اردوى ملى از کندک دوم لواى دوم سنگین و کندک لواى سوم گر شک ٨٠ نفر سربازان، خوردظابطان و افسران به شهادت رسیده اند و تعدادى اسیر گردیده اند.
واى داد و بیداد از این رهبرى!!!
فرزندان ما از ضعف مدیریت، فساد و بى خبرى مسولین بى رحمانه قربانى مى شوند و اینجا در کابل آب از آب تکان نمى خورد، جنگ دند غورى را نسل کشى مى خوانند و کنفرانس مى گیرند.
دراین شام غریبانه به برادران شهید من به عزیزان خون تپیده من که اشک مى ریزد؟!
واى به مادرى که هنوز چشم انتظار است، واى به فرزندى که انتظار شنیدن صداى پدرش از آن دور دست هاست. هاى سر مداران قصر نشین!
صداى شیون مرا و مادران و پدران، برادران و خواهران مرا مى شنوى،
هاى فرعون هاى مزدور هاى اجنبى! ذره اى هم غیرت دارید، انجا جوانان دلیر من با دنیاى از امید ها از ضعف مدیریت و نفهمى تو به خاک و خون غلطیده اند، اگر ذره اى ابرو، عزت دارید از این کرسى ها کنار روید، بگذارید انانیکه به وطن و مردم باور دارند بجاى شما قرار گیرند.
از برگه جاوید کوهستانی

Comments are closed.