وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

مقایسه اجمالی انقلاب اسلامی ایران با انقلاب کبیر فرانسه و روسیه

222

مقایسه اجمالی انقلاب اسلامی ایران با انقلاب کبیر فرانسه و روسیه

انقلاب اسلامی ایران که در 22 بهمن 1357 به پیروزی رسید، یک حرکت مردمی، خودجوش و بی نظیر در تاریخ سیاسی کشورهای جهان بود. انقلاب اسلامی را نمی توان با انقلاب 1789 فرانسه و یا انقلاب اکتبر 1917 روسیه مقایسه کرد؛ زیرا انقلاب اسلامی، در اصل آرمان و هدف با انقلاب فرانسه و روسیه تفاوت داشت؛ رهبران انقلاب در ایران نه خواهان پیاده سازی نظام دموکراتیک ـ مورد نظر انقلابیون در فرانسه ـ بودند و نهخواستار برنامه های سوسیالیستی بلشویک ها در روسیه؛ بلکه به دنبال اصلاح دینی جامعه و ایجاد حکومت اسلام بودند. بر این اساس «امروز هر دو انقلاب مزبور بدون آنکه توانسته باشند بهشت موعود خود را ارایه کنند، به انتهای راه خود رسیده اند. نه لیبرالیسم، آزادی واقعی را که ارضا کننده روح و فکر بشر باشد، توانست تأمین کند، بلکه برعکس او را اسیر و برده قید و بندهای مادیات جوامع صنعتی نمود و نه سوسیالیسم توانست عدالت اجتماعی را که برابری انسان ها را نوید می داد، تأمین کند
بنابراین، میان انقلاب اسلامی و انقلاب های روسیه و فرانسه، در انگیزه، عملکرد و راضی نگه داشتن مردم، تفاوت ماهوی وجود دارد. رهبر انقلاب اسلامی، امام خمینی ـ که شناخت دقیق از انقلاب های دنیا داشت ـ این تفاوت ها را چنین بیان می کند: «انقلابات در دنیا زیاد واقع شده است و یک حکومت رفته است، حکومت دیگر آمده است، یک رژیم رفته، رژیم دیگر آمده است، ولی انقلاباتی که آمده است باید دید انگیزه انقلاب چه بوده است و برای چه چیز انقلاب واقع شده و ثمره این انقلاب چه هست و چه بوده؛ انقلاب فرانسه، شوروی و سایر انقلاباتی که در عالم واقع شده است، یک انقلاباتی بوده است و یک رژیم ها تغییر کردند به رژیمی دیگر، حکومت تغییر کرده به حکومت دیگر، اما انگیزه، انگیزه مادی بوده است، انگیزه دنیایی بوده است.
ایشان افزون بر این تفاوت، فرق دیگر این انقلاب ها را در کارایی و ایجاد پایداری و امنیت بعد از پیروزی می دانند: «ما به مجردی که انقلاب واقع شد و پیروز شدیم، تمام راه ها باز بود بر دنیا و تمام احزاب آزاد بودند و تمام جمعیت ها آزاد بودند و تا پنج ماه تمام این امور آزاد بود و ایران هم مشغول زندگی خودش بود و نظمش برقرار بود و بی نظمی به اینکه آن طوری که در مثل انقلاب اکتبر واقع شد، مثل انقلاب فرانسه واقع شد، این قتل و غارت ها نبود در ایران، و الان هم ایران نظمش محفوظ است و خود مردم حفظ می کنند نظم را، و این فرقی است که مابین انقلاب اسلامی با انقلاب های دیگر است…» البته به جز آنچه بیان شد، تفاوت های دیگری نیز از نظر رهبران انقلاب ها و وابستگی آنها، گروه های شرکت کننده در انقلاب ها و ایدئولوژی آنها وجود دارد که برای طولانی نشدن مطلب، از توضیح این موارد چشم پوشی می شود.
images ارسالی: محرم علی دانشجوی رشته ژورنالیزم

Comments are closed.