وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

رشد اقتصادی مستلزم روابط جهانی است!

87

635620409435786351
از آنجایی که دیده میشود افغانستان، مخصوصاً طی سی سال گذشته همواره از بی ثباتی سیاسی رنج برده است . انتظار میرود پس از ایجاد دولت وحدت ملی که یک تجربه جدید در ساختار سیاسی کشور میباشد، دولت مردان کشور متوجه اهمیت سیاسی برخورداری از همکاری های استراتیژیک با کشور های بزرگ بوده تا بتوانند ثبات سیاسی کشور را در آینده و بخصوص بعد از سال 2015 تضمین کند.
تعدادی از کارشناسان مسائل سیاسی کشور به این باور اند که سفر های اخیر رهبران حکومت وحدت ملی به کشور هایی چون، چین، هندوستان، پاکستان، ایران، حوزه عرب ایالات متحده امریکا، ترکمنستان و قزاقستان برای امضای تفاهم نامه های همکاری جانبین وهمکاریهای دراز مدت اقتصادی با کشور، یک صفحه جدیدی را برای شهر وندان افغانستان به ار مغان آورد وافغانستان را از باز گشت به دهه های سیاه و حکومت های تحت استعمار و رژیم طالبان باز دارد وهمچنان میتوان از چنین روابط و امضای تفاهم نامه های راهبردی، روابط استراتیژیک ، تقویه زیربناهای افتصادی و گسترش روابط خویش را با کشور های معتبر جهان تقویه نمود .
پس از فروپاشی نظام سیاه طالبان در 2001 و آغاز صفحه جدید در روابط خارجی افغانستان امید ها به منظور شکل گیری یک ساختار با ثبات در کشور اوج گرفت و شهروندان این مرز و بوم باورمند به تشکل دولت مقتدر که بتواند این کشور جنگ زده و فراموش شده را بار دیگر مهد تمدن جهانی سازد تازه شد و با روی کار امدن دولت موقت در کشور ایجاد روابط با مجامع بین الملل افغانستان را بار دیگر جلب توجه جهانیان ساخت و اکنون پس از 14 سال ما شاهد رشد چشم گیر از آزادی بیان و نظام قانون مند در کشور هستیم که ما را با دهکده جهانی وصل نموده است. گرچند هم اکنون نیز با مشکلات زیادی در کشور از جمله ضعف اقتصادی، بیکاری و ناامنی در کشور مواجه میباشیم اما به منظور ایجاد یک افغانستان با ثبات و نیرومند باید تلاش های وافر و همه جانبه صورت گیرد و امید بر این است که با تشکل ساختار های مدنی و همکاری مردمی میتوان این کشور را به مسیر مثبت سوق داد.
در تازه ترین موارد گفته میشود که طی روز های آینده پروژه “تاپی” عملاً کار آن آغاز گردد و به هزاران تن از شهروندان ما کار موقت و دوامدار ایجاد و این خود به نحوی میتواند مقداری از جمع بیکاری را در کشور کاهش دهد، ازجانبی هم حصه از کاز سهم افغانستان خواهد شد، این روند امید نوین در کشور به وجود خواهد آورد، یکی از مشکلات روز افزون در کشور بیکاری گسترده بوده با آغاز این پروژه قسمتی از این معضله را مرفوع نمود و عاید هنگفت در خزانه دولت افزود میگردد.
از طرف دیگر در روز های اخیر رییس جمهور کشور طی سفر به قزاقستان که یکی از قدرت مندترین کشورهای اسیای میانه میباشد چندین تفاهم نامه همکاری درازمدت را با آن کشور امضا نموده و امید بر این است تا با چنین راهکار ها بتوان صفحه جدید را در اقصاد ورشکسته کشور ایجاد تا باشد افغانستان به چهاراه اقتصاد منطقه تبدیل و بدیل واردات کشور را از پاکستان با این راهکار مرفوع نماید .
به هر حال روابط با کشوره های جهان که جزء از نظام بین الملل اند و امروزه ساختار بین المللی به دهکده مبدل گردیده، پیامد های این چنین روابط و پیمان ها، از لحاظ مادی ومعنوی برای کشور ما افغانستان دارای اهمیت ویژه بوده و ما خواهان ایجاد روابط نیک با سایر کشور های جهان در چوکات منافع ملی کشور میباشیم و ادامه همکاری های جهانی با افغانستان ، به ویژه همکاری قدرت های بزرگ این اطمینان را برای ملت افغانستان میدهد که دنیا در صدد تامین روابط درازمدت با این کشور در زمینه های افتصادی، فرهنگی وسیاسی میباشد. فرهاد “دره یی”

Comments are closed.