وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

ستون پنجم؛ نیرنگی دیگر

160

ستون پنجم؛ نیرنگی دیگر
افغانستان با پشت سرگذشتاندن یک دوره ای پرمشقت یعنی تقریبآ سه دهه جنگ و بدبختی بلاخره چیزی کمتر از یک ونیم دهه قبل دریچه ای امید برویش گشوده شده با سقوط رژیم تاریک اندیش طالبان، به همکاری و مساعدت جامعه جهانی و استقرار نیروهای خارجی در کشورحکومت موقت روی کارآمده وزمینه های پایه گذاری یک نظام سیاسی باثبات، ایجاد قانون اساسی برمبنای دیموکراسی و تامین صلح وثبات دایمی در افغانستان گذاشته شد.
اما دشمنان این سرزمین که همواره درصدد بدبختی و نا آرام بودن این کشورمیباشند از همان آوان آرام نه نشسته پیوسته تلاش ورزیدند تا ازهرطریق که بتواند در این کشور تسلط داشته ویک رژیم دلخواهی خویش را روی کار آورده هیچ گاهی خواهان بمیان آمدن و استقراریک حکومت ونظام با ثبات و استوار با پایه های وسیع در این کشور نمیباشد. چنانچه روی کار آمدن حکومتهای انتخابی، استقرارصلح، ثبات و امنیت دایمی در این کشور را برایشان یک خطر جدی پنداشته با پلانهای خصمانه، حیله و نیرنگهای گوناگون مانند تقویه و تجهیز شورشیان و دشمنان کشور، تشدید جنگ ها و ناآرامی ها، مداخله در امورات مختلف سیاسی و ایجاد تفرقه درمیان ساکنین کشور کوشیدند تا این سرزمین را بی ثبات ونا امن نگهدارند.
طی این مدت چهارده سال از هیچ گونه مداخله آشکار و پنهان در راه رسیدن به اهداف شوم و ناپاک شان دریغ نورزیدند. اما خوشبختانه به لطف ومرحمت پروردگار، آگاهی وبیداری مردم ما وجانفشانیهای بیدریغ نیروهای امنیتی کشور تمام پلانهای شوم شان کاریگر نشده و یا دفع وطرد گردید.
اکنون که افغانستان از لحاظ سیاسی و نظامی دریک آزمون دیگر قرار گرفته یعنی با خارج شدن نیروهای خارجی مجبوراست تابطورمستقلانه از خود دفاع نموده و بار مسولیت هایش را بدوش بکشد دشمنان وطن با استفاده از این موقعیت بیکار نه نشسته با بکارگیری آخرین حربه های خویش برعلاوه تشدید حملات وفشارهای جنگی ونظامی موجی ازتبلیغات وپروپاگندها را براه انداخته و درکنارآن متوسل به نیرنگ دیگری گردیده اند.
چنانچه (سانتزو) استراتیژیست چینی که سالها قبل ازمیلاد میزیسته دربخشی از کتابش بنام هنرجنگ تحت عنوان ایجاد تفرقه وبی اعتمادی دربین تشکیلات دشمن که یکی ازهنرهای جنگ است چنین نوشته: اگرمیخواهید به کشوری مسلط شوید درمیان تشکیلات و اراکین آن بی اعتمادی را ایجاد نموده وبارساندن خبرهای مغرضانه ازاین قبیل تاسطح شورای رهبری آن کشوریکه با آن در نبرد هستید و با تولید شک و گمان وسوءظن درمورد کسانیکه حس وفاداریشان نسبت به وطن ومردم مشهوراست آنهارا بجان هم اندازید ازاین طریق میتوانید بجای حس همکاری حس بی اعتمادی را در میان حلقه های بالایی و متوسط رهبری دشمن جاگزین ساخته و به هدفتان نایل آئید.
بلاخره دشمنان ما نیز با استفاده از همین استراتیژی دست به نیرگ دیگری زده اند چنانچه دراین اواخرسروصداهای ازموجودیت ستون پنجم درمیان تشکیلات حکومت درگردهماهی ها، مباحث سیاسی و رسانه های خبری به گوش میرسد. این مطلب را بعضی ها بطورآگاهانه ومغرضانه به دستور و اشاره دشمن اشاعه نموده که همانا هدف شان ایجاد تفرقه و بی اعتمادی دربین تشکیلات و اراکین دولت بوده وبعضی ها نا آگاهانه و ناخودآگاه در حالیکه هیچگونه تعریفی از ستون پنجم را هم ندانسته وکدام آدرس مشخص نیز ازآنها سراغ ندارند به این مساله دامن میزنند که این خود خواسته یا نا خواسته آب انداختن در آسیاب دشمن است.
بدون شک که هیچ کشور ونظامی بخصوص در عصر کنونی که حکومتها جهت پیشبرد پلانها و رسیدن به اهدافشان بیشتر متکی به استخبارات و جاسوسی میباشند بطور شاید و باید ازاین امرمستثنا نبوده وهیچ کشوری ازموجودیت عناصر، عوامل ویا هواداران دشمن درحول واطرافشان مصئون نمیباشند بخصوص کشوری جنگ زده وآسیب دیده ای چون افغانستان که طی بیشتر ازسه دهه جنگهای تحمیلی زیربناها وشیرازه های بنیادی اقتصادی، سیاسی، نظامی ومحافظتی آن از هم پاشیده بعید نیست که دشمن و یا دشمنانش از این موقعیتها استفاده نکرده ودرعرصه های مختلف به نفع شان هسته گذاری نکرده باشند و هستند کسانیکه به نفع دشمنان دست وپا زده و به ساز و دهل آنها میرقصند. اما در چنین مقطع زمانی که کشور درحالت گذار ازیک آزمون بزرگ تاریخی بوده و با یک بحران جدی مواجه میباشد لازم نیست تا به همچو مسایل پیچیده وفضای بی باوری وبی اعتمادی را ایجاد،افکار و اذهان عامه را مغشوش و وضعیت را به نفع دشمن بچرخانیم.
رامین (شاهین)
11855830_869389166475885_7729023769811585510_n

Comments are closed.