وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

نکته های در باب پیشنهادات اصلاحی کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی

187

national-intrests-hands

یک : از 249 کرسی مجلس نماینده گان 83 کرسی به احزاب سیاسی پیشنهاد شده است.
نکته : 83 کرسی در میان چند حزب سیاسی تقسیم میشود و در نتیجه گروپ های پارلمانی مقتدر و مفید شکل نمی گیرد، لذا شمار کرسی ها حد اقل به 100 کرسی افزایش یابد.
دو: آرای حزبی میان چندین حزب تقسیم گردد در نتیجه از شکل گیری احزاب مقتدر و سراسری پیشگیری می دارد ، همچنان سقف 3 در صد آرا موجب میگردد تا هر حزب شمار محدودی را به مجلس معرفی بدارد ، از اینرو سقف باید به 10 درصد آرا ارتقا یابد تا احزاب نیرومند سراسری تشکیل یابد و پارلمان آینده دو سا سه حزب نیرومند را در خود جا دهد.
سه: فراغت از صنف چهاردهم شرط نامزدی در انتخابات مجلس نماینده گان تعیین گردیده است.
نکته: این شرط یک گام به جلو است ، اما کافی و بسنده نیست ، باید دست کم داشتن سند تحصیلی لسانس شرط گذاشته میشد. داشتن تحصیلات عالی به سطح لسانس ه چند دلیل زیر:
1. وکیل حق نظارت از وزیر را دارد ، در حالی که وزیر حد اقل لسانس است، وکیل باید بالاتر از آن باشد.
2. داشتن تحصیلات عالی وکیل را قادر می سازد تا در پهلوی آن که خوب نظارت کند، در قانون گذاری سهم شایسته ادا نماید.
3. داشتن تحصیلات عالی از صحبت های پراگنده و خلاف اجندا جلوگیری می کند و تصمیم گیری را در مجلس آسان میسازد.
4. داشتن تحصیلات عالی موجب آن خواهد شد تا علاقمندی اشتراک در مباحث مجلس بیشتر گردد و از غیر حاضری بکاهد.
چهار : کارمند ملکی در صورت غیابت 20 روز پیاپی از وظیفه سبکدوش می گردند ، کارمندان نظامی متقبل جزای سنگینتر میگردند ، اما در مورد غیر حاضری های چشمگیر نماینده گان حرفی مطرح نشده است.
نکته : باید قید گردد وکیلی که 100 روز غیر حاضری در دوره وکالت خود دارد از نامزدی در دور آینده محروم گردد.
پنج: ترکیب کمیته گزینش اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی بخاطر تامین بیطرفی و استقلالیت اصلاح شود.
نکته: چگونه ؟ این مسله را به کی گذاشته اید؟ آیا نیاز به تشکیل کمیسیون دیگری در این زمینه است ؟
شش: تعداد اعضای کمیسیون مستقل انتخابات 7 تن تعین شده است.
نکته: این طرح شمار کمشنران را از 9 تن به 7 تن تقلیل داده است ، اما کافی به نظر نمی آید ، زیرا :
1. تفاوت زیادی میان 9 کمشنر و 7 کمشنر نیست ، برای ساده شدن کار باید شمار آن ها به 3 تن پایئن می آمد که در آن صورت یکتن رئیس و دو تن دیگر معاون میشدند.
2. وظایف دارالانشا کمیسیون انتخابات باید به معاون مالی و اداری کمیسیون انتخابات سپرده میشد تا مانند گذشته میان کمشنران و کارمندان دارالانشا دو گانگی به وجود نمی آمد.
هفت: در مورد شرایط سناتوران انتصابی حرفی بمیان نیامده است.
نکته: مجلس سنا در همه جای دنیا مهم است، این مجلس اشتباهات مجلس نماینده گان را اصلاح میسازد، بنابرین باید شروطی وضع میگردید که ریئس جمهور در چهارچوب آن اشخاص کار فهم، با تجربه و لایق را بصورت انتصابی معرفی میداشت.
عبدالحفیظ منصور

Comments are closed.