وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

راه پیمایی بخاطر تحقق هویت زدایی در بغلان مرکزی!

189

راه پیمایی بخاطر تحقق هویت زدایی در بغلان مرکزی!
روز دوشنبه 23 سنبله راه پیمایی کوچکی در بغلان مرکزی به ارتباط نوشتن کلمه افغان در تذکره های الکترونیکی راه اندازی شده بود. سخنگویان راه پیمایی فقط به چند شعار فرمایشی از قبیل ( اسلامیت غوارو، افغانیت غوارو ) اکتفا میکردند. این راه پیمایی که نسبت ناچیز بودن اشتراک کننده ها نمیتوان آن را مظاهره و یا راه پیمایی نامید، از طرف کسانی صحنه سازی میشو10172614_834745069899864_5192002070770236878_nد که دشمنان وحدت و یکپارچگی اقوام باهم برادر بغلان میباشند و به دستور دشمنان مردم افغانستان و بیگانه ها در راستای بی هویت ساختن سایر اقوام سربلند و پرافتخار این کشور تلاش می ورزند. این راه پیمایی را آگاهانه در روز بازار دوشنبه که بازار نزدیک عید سعید قزبان میباشد، در نظر گرفته بودند تا ازدحام طبیعی در شهر توجه رسانه ها را بخود جلب نموده گزارشات شان را آتشین تر سازد. ولی این نیرنگ هم کاری نیافتاد و مردمی که بخاطر داد و ستد به شهر آمده بودند حتی به طرف شان نگاه نکردند چه رسد به این که به آنها ملحق شوند. از سایر اقوام حتی یک فرد اشتراک نکرده بود و از برادران پشتون که تعداد شان در ولسوالی بغلان مرکزی چشمگیر میباشد تنها در حدود تقریباً یکصد تن اشتراک داشتند که باید حد اقل یکهزار تن اشتراک مینمودند. بناءً به افتخار میتوان گفت که اشتراک نکردن افراد بیشتر از برادران پشتون نشاندهندۀ آگاهی و فهم شان از دسیسۀ دشمنان مردم افغنستان و درک والای این قوم از حقیقت انکار ناپذیر درین کشور میباشد. و دولت مردان و مردم افغانستان باید بدانند که این راه پیمایی در کلیت نشاندهنده ی اراده ی مردم بغلان مرکزی نبوده گوشه ای از سیاست های ناکامِ دشمنان اقوام باهم برادر میباشد.
در اخیر، اگر از من منحیث یک شهروند افغانستان پرسیده شود، میخواهم ابراز نظر نمایم که: در پشت جلد هر تذکرۀ برقی نوشته شده است ( جمهوری اسلامی افغانستان و یا دافغانستان اسلامی جمهوریت ) این یک جمله به زبان های دری و پشتو دو مطلب را به خوبی افاده مینماید یکی این که این کشور یک کشور اسلامی بوده و باشنده هایش اکثریت مسلمان میباشند و دیگر نام این کشور افغانستان است و باشنده هایش تابعیت افغانستان را دارند. و موضوع قابل ذکر دیگر این است که تذکرۀ تابعیت سندیست در داخل افغانستان مدار اعتبار بوده وسیلۀ تفکیک شهروندان افغانستان از خارجی ها میباشد . و سندی که در خارج کشور ما را تثبیت هویت مینماید، پاسپورت یا گذرنامه است که خارجی ها در خارج از کشور ضرورت ندارند بدانند که ما تاجیک هستیم یا پشتون و یا قوم دیگر. پس باید خاطر نشان ساخت که مردم نباید فریب بخورند و باید بدانند این سیاست های مذبوحانه جز هویت ستیزی و آب انداختن به آسیاب دشمنان مردم و بیگانه ها چیزی بیش نبوده وحدت ملی را خدشه دار میسازد و خداوند “ج” خود در قرآن عظیم الشان میفرماید که شما را به اقوام و قبایل مختلف خلق نموده ایم تا یکدیگر را بشناسید و نزدیکترین شما نزد اوتعالی پرهیزگارترین شما میباشد. بنابرین هر شخص حق دارد که خود را منسوب به قوم و قبیلۀ خود بداند و در تذکره اش تاجیک، پشتون، ازبک، هزاره و… نوشته شود. در غیر آن به همین طرح فعلی که مجلس نمایندگان تصویب نموده است باید چاپ و توزیع شود.
سید نظام الدین صبور

Comments are closed.