وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

از حوادث یازدهم سپتامبر سال 2001

175

• از آن روز به این سو، نیم ملیون انسان به گور شدند، بیش‌تر از یک ملیون آواره و ده ها شهر و شهرک نابود گردیدند.
• پس از جنگ سرد، این بزرگ‌ترین آمار قربانیان در جهان است. نود در صد قربانیان این جنگ مسلمانان هستند و فقط ده در صد وابسته‌گان سایر ادیان جهان.
• افغانستان، عراق و سوریه بیش‌ترین قربانیان را دارند.
سه تیوری برای ریشه‌یابی این جنگ: • نبود عدالت اجتماعیِ جهانی و روی‌کردهای استعمار جدید در برابر جهانی تحت فشار؛
• تعمیم هژمونی حاکم فکری/دینی در برابر سایر ادیان «جنگ تمدن‌ها»؛
ایجاد بحرانِ (قابل مدیریت) در گسترۀ بین‌المللی برای دست‌یابی امریکا به منابع مهم نفتی.
پیامدها: • تغییر راه‌بردی در ژیوپولیتیک جنوب و مرکز آسیا و خاور میانه؛
• ظهور و حضور نیروهای رزمی گرم و سرد و استقرار آن در مهم‌ترین جای‌گاه‌های جهان؛
• تقویت و حاکمیت هژمونی ایدیالوژی لیبرالیزم همراه با پشت‌وانه ادیان حاکم در غرب.
چالش‌ها: • گسترده‌گی بنیادگرایی دینی (نه‌تنها گروه‌های اسلامی بلکه سایر ادیان)؛
• شکل‌گیری گروه‌های خطرناک، مسلح با راه‌بردها و تجهیزات ناشی از غرب؛
• انسداد برنامه‌های دولت ـ ملت‌سازی و ضعف استمرار در نظام‌های «پس از جنگ» یازده سپتامبر.
یادداشت: هفتۀ پیش در جنب هیأتی اتحادیۀ اروپا سفری به تهران داشتم. چهارم سپتامبر، دانش‌گاه تهران همایشی اکادمیک پیرامون «یازدهم سپتامبر، روزی که جهان را دیگرگون کرد» راه اندازی کرده بود که من یکی از سخن‌رانان آن بودم که موارد فوق شمۀ از سخن‌رانی کوتاه من در این همایش بود.
ملک ستیز
September

Comments are closed.