وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

103

رییس جمهور غنی: گفتگوهای صلح را پنهانی انجام نمی دهم!

رییس جمهور غنی، جلسه های مشورتی خود را در خصوص گفتگوهای صلح و مذاکره با طالبان، با رهبران سیاسی آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ آقای غنی گفته است که وی نمی خواهد هیچ مذاکره یا گفتگو را دور از چشم های مردم افغانستان انجام دهد.
در این جلسه های مشورتی، رییس جمهور به گونه جداگانه با حامدکرزی رییس جمهور پیشین، شماری از رهبران جهادی، معاونین خود، متنفذین و بزرگان قومی و نهادهای زنان در ارگ ریاست جمهوری دیدار کرد.
با آن که تمام رهبران و معاونین را در ارگ ریاست جمهوری دیدار کرد؛ اما در این میان، اشرف غنی رییس جمهور در خانه حامدکرزی حضور یافت و از گفتگوهای صلح سخن زد.
آقای غنی از سفر هیات پاکستانی به رهبری رییس ستادارتش پاکستان به کابل برای حامدکرزی معلومات داد.
آقای غنی در این دیدار گفته است که وی نمی خواهد ملت افغانستان را از تمام جریان ها واقف سازد.
رییس جمهور خاطرنشان کرد که تامین منافع علیای کشور یکی از وظایف و مسوولیت های او به عنوان رییس جمهور افغانستان است و بدون رسیدن به یک اجماع و کسب رضایت مردم، هیچ کاری را انجام نخواهد داد.
وی تاکید کرد که همه مردم افغانستان باید با هم در یک صف واحد ایستاده شوند تا دولت بتواند برای تحقق آرمان های والای ملت از جمله تامین صلح و ثبات درک شور گام های اساسی بردارد.
به گفته آقای رییس جمهور؛ تمام مردم افغانستان از جزییات انکشافات در راستای تامین صلح در جریان قرار خواهند گرفت.
این در حالی است که سلسله ی مشورت های رییس جمهور غنی با رهبران جهادی و شخصیت های سیاسی کشور و همچنین بزرگان و متنفذین و نمایندگان نهادهای زنان و جامعه مدنی، ادامه خواهد داشت.

Comments are closed.