وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

در معرفی اعضای باقی مانده کابینه تعهد وتخصص معیار باشد نه(هم تیم بودن)

172

به همگان روشن است که جای معادلات سیاسی افغانستان را متاسفانه تعاملات سیاسی و برخورد های سلیقوی و بدور از واقعیت های عینی -سیاسی و اجتماعی- گرفته است. یکی از سخنگویان حکومت وحدت ملی در تازه ترین اظهاراتش ‍‍‍ﭜیرامون معرفی باقی ماندهٔ اعضایٔ کابینه بیان میدارد که:(در لیست باقی ماندهٔ اعضای کابینه که به پارلمان معرفی میگردد افراد قبلی تأیید ناشده از سوی مجلس؛ نیز حضور خواهند شد).
سوگمندانه در طول تقریباٌ یک و نیم دهه از نظام جدید، جای هر معادله سیاسی را معامله ها و زدوبند های قومی و سمتی گروه ها گرفته و این کشور به یک کشور قحط الرجال در سطح کشور های جهان و منطقه عرض اندام نموده است.
اظهار نظر سخنگویان حکومت مبنی بر معرفی افراد رد شده دو باره به پارلمان این را میرساند که در این کشور یک تعداد مخصوص آن هم مربوط به شبکه ها و احزاب مشخص حق دارند در این کشور وزیر، والی و… شوند و سایرین حق دست یافتن به پست های بلند دولتی را ندارند.
میراث شوم بجا مانده از حکومت آقای کرزی مبیین این مسٔله است که افغانستان را در سطح وزرا، سفراء، والی ها و.. یک عده ای مخصوص رهبری وگردانند گی کنند وبس.
جان سخن اینکه رهبران حکومت وحدت ملی میخواهند برای خوشنود نگهداری حامیان انتخاباتی شان این کار انجام دهند و به اصطلاح عام کلوخ را گذاشته و از آب بگذرند؛ اما این مسؤلیت خطیر متوجه وکلای ملت در پارلمان افغانستان است، که چگونه تصمیم میگیرند و بر کدام معیار و اساس نامزاد وزرا را رایٔ تأیید و یا رد میدهند.
شکی وجود ندارد که در میان نامزاد وزرای رد شده از سوی مجلس شخصیت های کارا و مدبری وجود داشت، اما این سوال پیش می آید که چرا آن ها در دور اول رأی اعتماد نگرفتند و رد شدند.
اگر قرار شود که افراد تا‍ٔییٔد نا شده ی قبلی دو باره به پارلمان معرفی شوند و رأی بگیرند، اعتماد مردم نسبت به حکومت به ویژه به وکلای شان در شورای ملی بر هم خورده حکومت و وکلای شان را معامله گر تلقی خواهند کرد.
امیدواریم که اعضای با قی مانده کابینه و بعد از آن انتخاب معینان، والی ها و… بر اساس تعهد و تخصص صورت گیرد و تنها کمپاین کردن به نفع این و آن و (هم تیم بودن)سبب احراز مقام های بلند دولتی نشود.
اگر واقعاً دولتمردان حکومت وحدت ملی میخواهند که افغانستان بسوی ثبات و همگرایی ملی سوق داده شود باید در تعیین وزرا و مقامات بلند حکومتی بر مبنای منافع ملی تصمیم بگیرند نه بر اساس سلیقه های انتخاباتی. امروز مردم افغانستان در همه حوزه ها شدیداً نیازمند شخصیت های متخصص و متعهد بوده و تنها در موجودیت تعهد و تخصص میتوان این کشتی شکسته را به ساحل نجات رهنمون شد و بس.

Comments are closed.