وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

یک طرح اجمالی برای رسیدن به اصلاحات و حکومتداری خوب در حکومت وحدت ملی

روشن است که بعد از سرنگونی رژیم طالبان و به وجود آمدن نظام جدید، افغانستان مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفت و مردم افغانستان شاهد تحولات گسترده در حوزه های مختلف حیات بشری از حکومت داری گرفته تا تشکیل سازمان ها و نهادهای سیاسی و مدنی شدند.
اما از آنجایکه کارآیی و درون مایه نظام جدید با وصف کمک های هنگفت مجامع ملی و بین المللی بر مبنای شایستگی، تعهد و تخصص بمعنای واقعی کلمه استوار نبود زمامداران افغانستان نتوانستند در جریان تقریباٌ یک و نیم دهه از مشکلات عاید شده بر سیستم حکومتداری و اصلاحات گسترده رهایی یافته و راه رسیدن به مقصود را که همانا اصلاحات وحکومتداری خوب است پیداکنند.
نهاد فرهنگی و اجتماعی مردم روشن ضمیر میهن بمثابه یک جریان هدف مند و دارای برنامه منظم برای رهایی ازمشکلات موجود، طرح هایی را جهت اصلاحات و حکومتداری خوب برای زمامداران حکومت وحدت ملی تدوین نموده است که فشرده آن صرف نظر از تعاریف ودیدگاه دانشمندان پیرامون اصلاحات و حکومتداری خوب ذیلاٌ بیان میگردد:
1ـ حکومتداری خوب اصلاٌ تحکیم کننده روابط میان حکومت وسکتور سیاسی (احزاب سیاسی)، حکومت و بازار، حکومت وشهروندان، حکومت وسکتور خصوصی، حکومت و سکتورفرهنگی- اجتماعی (جامعه مدنی ورسانه ها) حکومت و جامعه بین المللی و… بوده و پایه های حکومت در موجودیت این رابطه ها استوار میگردد؛ که با کمال تاسف دراین حوزه ها کار تخصصی و برمبنای واقعیت های عینی جامعه صورت نگرفته است، و تنها (نهاد فرهنگی و اجتماعی مردم روشن ضمیر میهن) است که براین امر توجه جدی خویش را مبذول داشته است.
2ـ حاکمیت سراسری قانون و نقض صریح قانون از سوی زمامداران افغانستان موردی است که شعار گونه و بدون تعقیب جدی نهاد های عدلی و قضایی تا اکنون باقی مانده وهیچ گونه اقدامات عملی جهت سراسری وهمه شمول شدن قوانین افغانستان برداشته نشده و نیز هیچ یک از ناقضین قانون و حقوق شهروندی در محضر رسانه ها بر پنجه قوانین سپاردیده نشده است، بنا براین ما خواستار حاکمیت قانون در سراسر کشور بوده و راه کار مناسب برای رفع مشکلات عایده داریم.
3ـ رعایت حقوق شهروندی و تعمیم عدالت اجتماعی ازخصیصه های یک حکومت خوب است که کمتر از سوی دولتمردان مورد توجه قرار گرفته است.
4 ـ تقویت مشارکت مردم در تصامیم بزرگ کشوری حایز اهمیت بوده و یکی از موارد زداینده فاصله مردم از حکومت محسوب میگردد.
5ـ رعایت و تطبیق اصول پذیرفته شده جهانی درمورد حکومتداری و اصلاحات گسترده یکی از الزامات نظام های جدید بوده و راهکاریست برای رسیدن هرچه زوتر به کاروان تمدن بشری.
6ـ تعریف مشخص منافع ملی، سیاست داخلی و خارجی، تعریف نشدن دوست و دشمن و خاینین ملی ازاولویت هاست که در جریان 13 سال گذشته به آن توجه نشده است و یکی از نیازهای اساسی حکومت وحدت ملی است. تا مردم در پرتو روشنایی آن حدود و ثغور خود را مشخص کنند.
7ـ شفافیت و اصل حساب دهی به مراجع مردمی و نهاد های مدنی و تاثیر گذار یکی از اصول اساسی یک حکومت خوب و مطلوب بوده و باعث اعتماد مردم به نهاد های مسوول میگردد.
8 ـ نظارت و ارزیابی از کار کرد های افراد و ادارات مسوول یک ضرورت جدی محسوب گردیده و در جریان سال های گذشته تنها به ساختاریک عده نهادها توجه صورت گرفته است و بس. یعنی در بعد نظارت و ارزیابی کار دقیق و قابل قبول صورت نگرفته است.
9 ـ ایجاد محکمه ی اختصاصی پیش بینی شده در قانون اساسی پیرامون محاکمه دولتمردان بزرگ گامیست جهت تطبیق قوانین بالای همه افراد و راهکاریست برای از میان برداشتن فساد های بزرگ.
10 ـ مبارزه جدی وقاطع علیه فساد و فساد پیشگان که بدون تردید حیثیت ملی و بین المللی ما را زیر سوال برده است یکی از ایجابات صریح و واضح حکومت وحدت ملی بوده و نیاز به تجدید نظر در ادارات مهارکننده فساد است و اصلاٌ ایجاد چندین اداره به نام های مختلف پیرامون مبارزه علیه فساد خودش فساد زاشده وهیچ درد را درمان ننموده است.
11ـ باورمند شدن مردم به نظام های انتخاباتی کشور یک از بر جسته ترین مباحث محافل سیاسی و مدنی را تشکیل میدهد که بدون تردید در صورت عدم اعتماد مردم نسبت به کمیسون های انتخاباتی و سیستم انتخابات فاصله مردم از حکومت بیشتر گردیده و فرهنگ انتخابات به مثابه گذار ازیک جریان سنتی به یک فرایند دموکراسی نهادینه شدنی نیست.
12ـ جلب حمایت سکتور های خصوصی از میان مجامع ملی و بین المللی راه مطلوبیست جهت تقویت برنامه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، و… در کشور.
13ـ جلب و نصب افراد متخصص و متعهد به منافع بزرگ کشور در سطوح رهبری و مدیریت نظام در مرکز، ولایات و ولسوالی ها یکی از اهداف همیشگی و برحق مردم بوده و یکی از ایجابات نظام جدید محسوب میگردد.
14ـ دید گاه هایی مشخص و استراتژی مطلوب در قضایایی ملی و بین المللی، توجه به خردجمعی، برابری، اصلاح مدیریت دولتی و تجدید نظر به سیستم وکارآیی ادارات دولتی یکی ازموردعمده تلقی شده و فراهم کننده زمینه یک حکومت خوب محسوب میگردد.
15ـ اصلاح ادارات و سازمان های مرکزی و محلی و تعریف مجدد روابط آنها با سازمانها و ادرات مرکزی (هدایت دهنده) در راستای مرکز زدایی و سپردن یک قسمت مسولیت ها به ادارات محلی در صورت نظارت وارزیابی جدی و همچنان تحقق سیستم الکترونیکی ازفناوری جدید در دستگاه های دولتی از الزامات وجایب حکومت خوب پنداشته شده و در صورت عدم آن کاغذ پرانی، فساد و ناکارآیی بیشترشده وخسارات زیانباری را متوجه نظام مرکزی می نماید و…
با تقدیم حرمت
بسم الله شریفی
مؤسس و رییس نهاد مردم روشن ضمیر میهن

Comments are closed.