وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

با زنان و دختران رفتار نیک کنید

103

اگر به دساتیر خداوند (ج) عمل گردد بدون شک هیچ کس گرفتار عذاب و عقاب دنیا و آخرت نمی شود به این ترتیب یکی از محکم ترین و بزرگترین ارشادات و دساتیر حضرت الهی همانا نیکویی با زنان است که در قرآن عظیم الشان ایشان به مراتب به آن پرداخته است.
واضح است که دین مبین اسلام به خاطر نیکویی و خوش رفتاری با زنان بنا نهاده شده است زیرا در زمان جاهلیت مردم با زنان بد رفتاری کرده آنان را زنده به گور می کردند و حتا به میراث میبردند. حضرت محمد هم رفتار بد با زنان را نکوهش کرده مردم را به نیکویی با زنان و خوش رفتاری با آنان دعوت می نماید. از ارشادات آن حضرت است که حجت الوداع فرموده بودند که: با زنان خویش به نیکویی رفتار کنید زیرا آنها بالای شما حق دارند و شما نیز بالای آنان حق دارید. در این گفتار گهربار حضرت پیامبر به خوبی درک می شود که آن حضرت تا چه اندازه متوجه نیکویی با زنان بوده است، آن حضرت میدانست که زنان جنس ضعیف و جسم لطیف دارند و آنان برای خشونت و بد رفتاری مردان خلق نشده اند بلکه باید با آنان به نیکویی برخورد و رفتار کرد.
پیروان دین مبین اسلام با پیروی از دساتیر قرآن و ارشادات حضرت رسول خدا همیشه کوشیده اند تا با مردم به طور عموم و با زنان به طور اخص برخورد نیک و رفتار درست داشته باشد. همه به این باوریم که زنان مکمل یک خانواده اند و خانواده بدون آن کامل نیست و زنان اند که تکمیل کننده تمام خلا های یک خانواده اند زیرا تمام مشکلات روزمره به کمک و معاونت زنان حل و فصل میگردد. بدون شک اگر زنان نباشند مردان به تمام امور زندگی خویش موفق بوده نمی توانند، اگر به صدر اسلام توجه کنیم دیده می شود که حضرت رسول خدا با زنان خویش با مهربانی و نیکویی برخورد می کرد و با آنان به مدارا و مروت رفتار می کرد و حتی اگر به غزوات به جایی تشریف می بردند یکی از زواج مطهرات ود را با خود می بردند و در تمام سفر و حضر آن حضرت یکی از زوجه های خود را با خود می داشتند.
پس واضح می شود که زنان تکمیل کننده خانواده ها اند و با موجودیت آنا تمام مشکلات خانوادگی راه حل معقول و درست خود را می یابد. امروز هم تمام جوامع چه شرقی و چه غربی به اهمیت موجودیت زنان پی برده و حتی موجودیت آنان را در تمام سطوح زندگی چه در داخل خانه و چه در بیرون از خانه با اهمیت و پر ارزش میدانند. اگر از واقعیت ها چشم نپوشیم موجودیت زنان در همه عرصه های زندگی ضرورت دارد و موجودیت آنان چه در عرصه های اقتصادی – اجتماعی و خانوادگی – فرهنگ – طبابت و حتا در عرصه های سیاست و امثال آن ضرورت جدی و مبرم میباشد. با این حال روشن می گردد که زنان برای آن نیستند که مورد خشم و غضب مردان واقع شود و با آنان با خشونت و زشتی برخورد گردد، بلکه زنان موجود لطیف و نظیفی اند که از موهبت الهی برای مردان محسوب می گردد که بدون موجودیت آنان وجود و حضور مردان کاملا زیر سوال قرار می گیرند.
محمد نسیم عزیزی

Comments are closed.