وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

کودکان، پرچون فروشان مواد مخدر در کابل

172

معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخلۀ افغانستان می گوید که پولیس در هفت و نیم ماه گذشته ۱۲۰ تن از دست فروشان مواد مخدر را از نقاط مختلف  شهر کابل بازداشت کرده است.

سید مهدی کاظمی، مسوول مطبوعاتی معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله همچنان گفت که در همین محدودۀ زمانی ۳۴ تن مواد مخدر از مربوطات شهر کابل کشف و ضبط شده است.

آقای کاظمی گفت که اکنون بیشترین بخش مبارزه با مواد مخدر به بازداشت پرچون فروشان مخدرات در شهر کابل متمرکز شده است تا از این طریق عمده فروشان مخدرات نیز بازداشت شوند.

آقای کاظمی گفت که تا کنون ۱۰ تن از عمده فروشان مخدرات نیز از این طریق باز داشت شده اند. اما تا کنون نام این ده نفر افشا نشده است.

مسوولین معینیت مبارزه با مواد مخدر می گویند که قرار است یک برنامۀ وسیع تصفیه شهر کابل از وجود پرچون فروشان مواد مخدر را در آینده نزدیک راه اندازی کنند.

سید مهدی کاظمی گفت که شمار زیاد پرچون فروشان مخدرات در کابل، کودکان زیر سن ۱۸ سال استند. او گفت که استفاده از کودکان برای قاچاق مخدرات یک معضل جدی است.

خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات  می گوید که این مرکز پس از ارزیابی کارکرد حوزه های  هفده گانه  شهر کابل پی برده است که در یک سال گذشته رقم گرفتاری پرچون فروشان مواد مخدر در شهر کابل افزایش یافته است.

سخنگوی  مرکز عدلی و قضایی سارنوالی  مبارزه با مواد مخدر و مسکرات همچنان  گفت که سال گذشته بیش از ۳۰۰ دوسیۀ مربوط به پرچون فروشان مواد مخدر را از سوی حوزه های ۱۷ گانه  امنیتی شهر کابل دریافت کرده اند.

با این که پولیس مبارزه با مواد مخدر گرفتاری دست فروشان مواد مخدر را یک دستآورد بزرگ می داند اما باشندگان شهر کابل می گویند تا زمانی که تمویل کنندگان و فروشندگان اصلی مواد مخدر بازداشت نشوند، این مشکل همچنان به حال خود باقی خواهد ماند.

این در حالی است که شماری از پرچون فروشان مواد مخدر می گویند که اگر پولیس آنان را هنگام فروش مواد مخدر بازداشت کند، اشخاصی را می شناسند که آنان را کمک می کننند تا از پیگرد در امان باشند. اما هیچ یک از این پرچون فروشان هرگز نام خود یا نام افراد حامی خود را افشا نمی کنند.

 

Comments are closed.