وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

نسل جوان و مسوولیت روشنگری آنها

جنگ ها و نابسامانی های کشور عزیزما افغانستان در سه دهه آخر همه دار و ندار این سرزمین را به نیستی کشانید وآنچه داشتیم در عرصه های مختلف زندگی ازدست دادیم. جوانان که نقش پررنگ را درتحولات مختلف جهان بازی می نمایند، طی این سه دهه آسیب های فراوانی را در این کشور دیده اند که تاریخ شاهد آن است.

میخواهیم ازبگومگو های جنگ و بدبختی ها بگذریم و دریک جامعه ای قدم بگذاریم که مردم آن در سایه ی دموکراسی و قانون اساسی زندگی می نمایند. باید متذکر شد که در جامعه ی امروزی حضور نهاد های جامعه مدنی و دیگر نهاد های قانون گذار و رسانه های همگانی نتیجه خون هزاران جوان فعال، مبارزان وروزنامه نگاران این کشور است.

پس با مطالعه ی نقش جوانان دانش آموز و دانشگاهی دراین روندها، درمیابیم که کسب علم و دانش یگانه راهیست برای رسیدن به هدف و نسل دانشگاهی و تحصیل یافته نباید در اوضاع امروزی خود را در آلودگی های ناشی از فساد اداری و اخلاقی دخیل نمایند.

امروز تنها چشم امید مردم ما بدون شک به طرف جوانان دانشمند و تحصیل کرده است که به آزادی باور دارند این جوانان با چراغی که در دست دارند در راه خود روان هستند و تاریکی ها را یک به یک از سر راه خود دور میکنند. همانا این چراغ چراغ علم و دانش است. چنانچه شاعری میگوید: چراغی در دستم چراغی در رابرم من به جنگ سیاهی میروم

این جوانان استند که به جنگ سیاه میروند و در برابر سیاهی ای که سر تاسر کشور عزیزمان را فراه گرفته است می جنگ اند. البته باهمان چراغ دانش که دارند.

به هر صورت باز هم می توان گفت کسانیکه روشن فکر استند آنان در این راه کامیاب میشوند نه آنان که تاریکی را به بار میاورند. مثلأ امروز ما جوانان زیاد داریم که از مکتب و دانشگاه به دور ماندند این ها هیچ گاه نمی توانند که ما وجامعه ما را از این بدبختی ها نجات دهند بلکه خودشان را نجات داده نمی تواند که بدون شک علم و دانش است که آنها را از این بدبختی ها بیرون میکند.

این نسل جوان و دانشگاهی که تاحال در باره اش گفته آمدیم درحقیقت همین نسل را نسل روشنگر و بیدار کننده میگویند نسلی که درقبال ملت وجامعه خود مسوولیت دارد و برای مردم خود آگاهی میدهد وهمان گونه که مردم هم به آگاهی و بیداری ضرورت دارند. بیدار سازی و روشنگری بعد های مختلفی دارد.مثلأ روشنگری دینی و روشنگری تاریخی.

روشنگری دینی: روشنگریی است که در مورد دینی که ما در سایه اوزندگی میکنیم و بعضی مردم از آن نا آگاه هستند باید آگاهی داده شود. مثلأ امروز در جامعه ما زنی بخاطر آوردن طفل دختر کشته میشود در صورت که در دین مقدس اسلام این گونه نیست. آوردن دختر و پسر هر دو از طرف خداوند”ج” است و تنها قدرت اوست و بس. اما مردم ما تاحال این را درک نکرده اند.

روشنگری تاریخی: تاریخ معاصر افغانستان پر از کشمکش ها و نابرابری هاست و مردم ما از تاریخ به گونه ی که باید بدانند نمی دانند به باورمن یکی از مشکلات که تاحال داشتیم عدم آگاهی از تاریخ بوده است واگر ما از تاریخ خود می دانستیم و بخش های منفی ومثبت این تاریخ را در نظر میگرفتیم، بدون شک ازاین بحران که سر راه ماست نجات میافتیم.

بنابرین تنها نیرویی که کشتی ما را به ساحل نجات می رساند همانا نیروی نسل باورمند به دانش و چیز فهم جوان است که بخاطر حفظ آزادی کشور و یک پارچه گی مردم و جامعه خود در راه کسب علم و دانش قدم نهاده می خواهند مصدر خمات ارزنده به مردم خویش شوند.

نجمان “نظامی”

 

 

نجمان “نظامی”

 

 

Comments are closed.