وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

نقش جوانان در جامعه

148

بی تردید نسل جوان، منحیث سرمایه اصلی کشورما نیروی اساسی جامعه را تشکیل می دهد و در همه بخش های امور زندگی حضور مؤثر و اساسی دارند. نقش سازندگی این نیرو درتغییرو تکامل زیرساخت های مادی و معنوی جامعه ازاهمیت خاصی برخوردار است.

دولت با توجه به این گوهر، جهت تربیه سالم این نیروی اجتماعی مسئولیت دارد تا بستر مناسب آموزش و پرورش را در خانواده و اجتماع مساعد گرداند.

تقویه و رشد شخصیت علمی، اخلاقی و انسانی نسل جوان یک رسالت میهنی است. ادای این رسالت مستلزم اقدامات عملی دولت، سهم وجودی اراده جمعی و فعالیتهای مشترک همگانی می باشد. از دید ما سه مؤلفه در تعیین شخصیت نسل جوان کشور ما مؤثر است.

یک ـ معرفت علمی: جوانان نیازمند آموزش آن مفاهیم واندیشه های عینی وحقیقی اند که به شرح وتحلیل جهان واقعی می پردازند ودرخدمت خوشبختی وسعادت انسان قرار دارند.

دو ـ سلوک اخلاقی: آموزش عینی جوانان از شناخت سجایای اخلاقی، گفتار حق بینانه و پندار حرمت نگر، کردارتعادل پسند می باشد، که این ارزشها، نمایشیِ از کسب برتری ها و ترک ناکسی و فرومایگی است.

باید روح و روان سلوک اخلاقی جوانان کشور ما بر پایه اندیشه های اخلاق تطبیقی و دگر دوستی خردمندان و فیلسوفان سرزمین باستانی خود مان اساس گذاشته شود.

سه ـ حس میهن دوستی: شاخصه دیگری که درتقویه شخصیت علمی واجتماعی نسل دگر اندیش میهن ما قرار دارد تقویه عشق واحساس جوانان به میهن ومنافع مشترک تاریخی وملی کشور می باشد.

دولت مکلفیت دارد تا اساسات علمی آموزش و پرورش را بگونه ای مطرح نماید که از یک سوآن برنامه تبلورگاه مهر ورزی وحامل امانت داری ووطن پرستی باشد، واز سوی دیگر ماهیت انسانی آن مولد زیر مایه انگیزه خود ایستایی وخود شناسی وهمبستگی در روح وروان مردم گردد. یکی از آموزه های معرفتی دیگری که سجیه خود ارادیت واستقلالیت تفکر را در ذهن و ضمیر جوانان ایجاد می کند اصل هویت وفقدان هویت است.

بحران هویت در فرد و اجتماع، پایه همبستگی ملی را لرزان می سازد و جامعه را به انشقاق و چندگانگی تبدیل می نماید. بناً جوانان بایست ازهویت واقعی ــ ملی، تاریخی، فرهنگی و زبانی سرزمین خویش آگاه بشوند و براین بنیان شخصیت خویش را به ارزشهای وجودی غرور و افتخار هویت ملی شریک سازند.

هویت: ارزش نماد ممتاز شدن ازغیرخود، شناسنامه، جایگاه ومقام، عزت و منزلت یک انسان است. تعلق اندیشه و احساس انسانها به هویت مشترک ملی و تاریخی خیلی با اهمیت است و این تعلقیت در افزایش میزان خوشحالی و انسجام اجتماعی جامعه و فرد مفید واقع می شود. ومراتب همبستگی ملی را تسریع می بخشد. کامجو

 

 

Comments are closed.