وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

غرب برای نابودی اسلام دسیسه سازی میکند!

کسانیکه تاریخ روابط غرب و جهان اسلام را دنبال میکند می بیند که سینه غرب سرشار از کینه تلخی است که به حد جنون رسیده است. و این کینه و بغض همراه با ترس هولناک از اسلام درعمق روح و جان اروپاییان و غربیان نفوذکرده است. ولی این کینه و ترس آنها به ما اهمیتی ندارد اگر تنها احساس درونی یا شخصی باشد، و اگراین کینه وترس ازمهمترین عوامل باشدکه باعث شکوفای تمدن غرب در برابرتمدن ملت های اسلامی از نظرسیاسی واقتصادی تابه امروزشده باشد، موضعگیری مابه صورت سرنوشت سازی تغیرمیکند. اظهارات سران غرب گواهی خواهند داد که غرب و تمدن اش با تمام خواست های گوناگون واشکال مختلف سیاسی اش موضعگیری خود را در برابر اسلام تغیر نخواهند داد بلکه برای نابودی اسلام و ملتهای مسلمان وخاتمه دادن به هستی مسلمانان باقساوت تمام اقدام خواهند کرد.

بطورمثال غربی ها در جنگ های وحشتناک صلیبی برای نابودی اسلام تلاش بی پایان نمودند با وجودهجوم میلیونی سرباز به کمک پروردگار و بواسط فاتح بزرگ اسلام صلاح الدین “ایوبی”ذلیل وشکست خورده شدند. آنگاه بار دیگر دشمن آرام نگرفته نقشه های جدیدی طرح ریزی نمودند چنانچه “آیوجین روستو”ریس بخش برنامه ریزی ومعاون وزیرامورخارجه امریکا میگوید(بایدبدانیم اختلاف و درگیری مان باملتهای عربی اختلاف بین دولت ها و ملت ها نیست؛ بلکه درگیری تمدن اسلامی وتمدن مسیحی است)وی همچنان میگوید(امریکا بخش تکمیل کننده جهان غرب از نگاه عقیده، فلسفه و نظام آن میباشد پس این مسآله امریکا را وادارمیکند تا با مردم مشرق زمین که باایدیؤلوژی دینی و با تفکر اسلامی زندگی میکنند از در ستیز وجنگ درآید).

غربی ها اسلام را دیوارپولادی ومانع رسیدن به استعمارشان میدانند. لورانس براون میگوید(اسلام دیواری است که جلو استعمار اروپاییان را گرفته است).

گلادستون نخست وزیرپیشین بریتانیامیگوید(تاوقتیکه قرآن دردست مسلمانان است اروپا نمی تواند بر شرق تسلط یابد)مسیحیان ویهودیان برای جنگ بامسلمانان به حالت آماده باش هستند.

گاردنرمیگوید(جنگهای صلیبی برای نجات قدس نبوده بلکه هدف آن نابودی اسلام بود). چنانچه اسرایلی هاشعاربنام (مسلمانان رابکشید)درزمان جنگ سال 1967منتشر ساخت باچنان استقبال مواجه شدکه درتمام دولت های غربی بی نظیربود. یک شرق شناس فرانسوی بنام کیمون میگوید(دین محمدی همچون جذام (خوره)بین مردم شیوع پیداکرده وآنان را بی رحمانه نابود میکند و این دین چون بیماری خطرناک، پرشتاب، و دیوانگی وحشتناک است که انسان رابه عدم هوشیاری، پست وکودن میکند، قبر محمد چون تیرچه برقی است که دیوانگی را درسرهای مسلمانان تحریک میکند.این شرق شناس دیوانه می افزایدلازم و ضروری است که یک برپنج حصه مسلمین نابودشوند، و در مورد بقیه حکم اعمال شاقه صادرگردد، کعبه ویران شود، جسد محمد درموزیم (لوفر)به نمایش گذاشته شود.همچنان پادشاه فرانسه گفت پیروزی برمسلمین ازطریق جنگ غیرممکن است وراه های شکست مسلمانان راچنین بیان نمود1ـ جدای انداختن بین رؤسای(بزرگان قوم)مسلمانان؛

2ـ اجازه ندادن به کشورهای عربی و اسلامی جهت برپای حکومت سزاواروشایسته؛

3ـ ازهم پاشیدن رژیمهای اسلامی به وسیله رشوه، فساد، زنان را در محرکه قدرت و حقوق فاحشه دعوت کردن، فضای مساعد برای زناکردن وشهوت پرستی، ایجادفضای مساعدبرای جدای خانم ازشوهر به بهانه های مختلف ازطریق تلویزیون ها و رادیوها تاباشد که ذهنیت اسلامی مسلمانان مصروف شود. که ماعملاً این موضوع را در کشورخود تماشا میکنیم؛

4- تلاش در راستای پیشگیری از بوجودآمدن وحدت کشورهای اسلامی درمنطقه؛ به همین ترتیب چیزهای راکه درفوق ذکرگردیدعملاً درکشورهای جهان سوم مثل افغانستان وعراق وغیره دیده میشود وهمچنان نیرنگ دیگری جهت تغیرذهنیت جوانان مسلمان

ایجادکردندهماناحکومت صهیونیستی باحمله سازمان یافته وتهاجم ازپیش طرح شده و آرام جوانان مسلمان عربی را به اختلاط با زنان یهودی دعوت میکردند.

زنان یهودی ازروی عمد این جوانان رادعوت به زنامیکردند جوانی که ازین پیشنهاد سربازمیزدند به این بهانه که ازجنبش شهادت طلبانه است توسط حکومت صهیونیستی بازداشت می شدند. وهمچنان جزفیلمهای مبتذل چیزی دیگری درجامعه جوانان به نشرنمیگداشتند. درفلسطین خانه های بناکرده بودندکه درآن زنان خودفروش، خود را رایگان دراختیارجوانان قرارمیدادند تا اخلاق جوانان مسلمانان را تخریب نمایند. در نهایت امر دشمنان را که پروردگاردشمن اسلام معرفی کرده است هییگاه دوست نخواهدشد. با تأسف که بعضی از سردمداران دولتی ما که همه فروخته شده به یهود ونصاری هستند برخلاف قول خدا و رسول اش این دشمنان اسلام و بشریت را برادر خطاب میکنند. پس درینجا معلوم میشودکه اینهاخود یهود و نصاری هستند.

باید مسلمانان بدانند که دشمن همیشه در کمین است و با چند شعار دروغین کمک به بشر، حقوق بشر، که در اصل تهاجم فرهنگی و دینی است درکشور ما هجوم آورده اند. به حیث نمونه ایجاد برنامه های مبتذل وشیطانی رسانه ای مانند(حقوق زنان، خانه های امن، پخش سریالهای مبتذل، ایجاد برنامه های شیطانی ستاره افغان، برنامه ساء، صدای افغانستان وغیره که همه شروع برای نابودی ارزشهای اسلامی از ذهنیت جوانان مسلمانان است پخش میشودکه ملیاردها دالر برای نشر این برنامه ها به مصرف میرسد و پول های مصرف شده دو باره به دست این شیاطین قرارمیگیرد. و تنها اهداف شان نابودی اسلام وتضعیف روحیه مسلمانان است و بس.

محمد بلال پویا

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.