وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

دیدبان شفافیت افغانستان: فساد اداری، همچنان درحال افزایش است!

دیدبان شفافیت افغانستان از افزایش فساد اداری در کشور خبر داده و تاکید می کند که بعد از ناامنی، فساد اداری بزرگترین مشکل افغان ها است.
بررسی جدید دیدبان شفافیت افغانستان نشان می دهد که ارگان های عدلی و قضایی و پولیس به عنوان فاسدترین نهادها در کشور ارزیابی شده است.
یما ترابی رییس دیدبان شفافیت افغانستان طی نشست خبری با نشر این گزارش تاکید نمود که این سروی تنها دربرگیرنده ی فسادها و رشوت های کوچک است.
آقای ترابی تصریح نمود که افغان ها در طول ۱۲ ماه گذشته، نزدیک به ۲ میلیارد دالر را به حیث رشوت به ارگان های مختلف دولتی پرداخته اند.
به گفته ی وی؛ این ارقام در سال های گذشته نزدیک به ۱.۲ میلیارد دالر بوده که در این سروی جدید میزان آن به ۲ میلیارد دالر رسیده است.
رییس دیدبان شفافیت با بیان این مطلب که حکومت آینده باید دارایی های مقامات بلندرتبه را ثبت نماید بیان داشت که بسیاری از فسادها در ادارات ناشی، از گزینش سیاسی کارمندان در ادارات است.

دیدبان شفافیت در این مطالعه، فرهنگ معافیت و عدم برخورد جدی و قاطع حکومت با فاسدین را دلیل اصلی افزایش فساد اداری برشمرده است. گفتنی است که این سروی از نوامبر ۲۰۱۲ میلادی تا نوامبر ۲۰۱۳ میلادی را در برگرفته و تنها فسادها و رشوت های کوچک را به بررسی گرفته است.                                                                                 هاشمی

 

 

Comments are closed.