وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

دشمنانِ میهنت از خاک می باید کشید

134

از وجودِ خود قبایِ، جنگ باید دور کرد

هر نفاق و دشمنی و رَنگ باید دور کرد

خویشتن را واجبِ خدمت نما بر میهنت

از تنِ خود جامه ای نیرنگ باید دورکرد

ازغلامیِ عدویِ خویش باید دست شُست

از سیاست لکه های، ننگ باید دور کرد

دشمنانِ میهنت از خاک می باید کشید

از وطن فرسنگها فرسنگ باید دورکرد

گرهمی خواهی طریق رُستن از دامِ بلا

خویش را از مافیاو گنگ باید دور کرد

حاصلِ تریاک حرام و کشتِ آنهم ناروا

از مزارع بُته هایِ بنگ باید دور کرد

شیشهٔ همسایه بشکستن بسی کارِ خطا

از تمامِ جیب هایت، سنگ باید دور کرد

با مُحبت هرغُبارِ، کینه را باید که روفت

از رُخِ آینه هایت، زنگ باید دور کرد

با تمدن خویش را همگام میسازهموطن

از وجودِ کاروان هر لنگ باید دور کرد

با فروغ معرفت باید شتافت و پیشرفت

از سرِ رَه اَبله و هر دنگ باید دورکرد

فروغ

Comments are closed.