وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

درسمنگان بیست و شش پروژه عام المنفعه به بهره برداری سپرده شد

54

31/ سنبله

بیست و شش پروژه عام المنفعه به هزینه بیش از بیست ویک ملیون افغانی از برنامه همبستگی ملی کمیته سویدن درولایت سمنگان تکمیل گردیده بود به بهره برداری سپرده شد.

این پروژه ها که درهفده قریه ولسوالی حضرت سلطان این ولایت تکمیل گردیده درمراسم افتتاح آن محمدکبیر مکرم زاده رییس سکتوری ولایت سمنگان صحبت نموده گفت: مسوولان ادارات مختلف دولتی این ولایت شب و روز تلاش میکندکه دربخش های کاری شان با دونرو کشورهای کمک کننده روابط برقرار نموده پروژه های خوبی زیر بنائی را درمرکز وولسوالیهای این ولایت جذب نماید که افتتاح این بیست و شش پروژه گواهی این حقیقت است .

درهمین حال انجنیر محمد آصف دولت شاهی رییس انکشاف دهات سمنگان گفت: پروژه هائیکه امروز افتتاح شده ده پروژه عام المنفعه که شامل اعمار هشت مرکز اجتماعی و فرهنگی ، حفر پنج ذخیره آب ،حفر یک حلقه چاه آب آشامیدنی ، اعمار دو پلچک و جغل اندازی ده کیلومتر سرک میباشد که هزینه آن چهارده ملیون وپنجاه هزار افغانی ازطریق وزارت احیا و انکشاف دهات پرداخت شده و ازمزایای آن یک هزار و چهارصدو پنجاه خانواده مستفید شدند.

به گفته او پروژه هائیکه ازطریق کمیته سویدن به بهره برداری سپرده میشود شانزده پروژه کوچک زیربنائی بوده که این پروژه ها شامل هفت باب پلچک به سایزهای مختلف ترمیم و جغل اندازی نه کیلو متر سرک روستائی ، شش پروژه خیاطی زنانه با توزیع ده پایه ماشین خیاطی ، یک پروژه پشم ریسی با توزیع بیست پایه ماشین پشم ریسی ، یک پروژه گلیم بافی با توزیع چهارپایه کارگاه گلیم بافی اعمار یک دیوار استنادی به طول هشتاد متر و ارتفاع سه متر و حفر یک حلقه چاه آب آشامیدنی با اعمار ذخیره آب آن میباشد که هزینه این پروژه ها هفت ملیون و دوصد هزار افغانی ازطریق کشور سویدن پرداخت شده است.  

Comments are closed.