وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

خنده کن

114

ملت بیچــاره در خون می زند پر خنده کن

چون نداری فکرمردم تا به محشر خنده کن

پارلمان میدان رزم پــــــهلوانان گشته است
بکس و کشتی را ببین و بار دیگر خنده کن

قــــیم نان و غــــــذا بر تو کـــــجا دارد اثر
در میان ارگ خود همرای همسر خنده کن

طالبان را عذر و زاری کن که آید دروطن
با پشاوری های پا کــستان برابر خنده کن

انتحاری را بکن عفو یا روانش کن به مصر
بر یتیم و بیوه ای مسکین و ابتر خنده کن

دوسیه آدم ربایان را خط بطـــــــلان بکش
همرهء مستنطق و قاضی و داور خنده کن

از کریم جانت کرامت میچکد در لحظه ها
لحظه های خسته گی در بین دفتر خنده کن

خنده باشد چون نمک در کارزار زند ه گی
از (ظفر) بشنو تو این طنزو مکرر خنده کن

نذیر ظفر

Comments are closed.