وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

تندیس آتشین

181

هرشب خـیال خــــاطره انگیزمی شوی
بیشترزانتـــــظــــار دل انگیزمی شوی
گفتم تو مـــاهی کاش شوی آفتـــاب من
بایک نـــگاه گرم خـود آن نیزمی شوی
گه میشوی چوســرو گلــــستان نــوبهار
گه فصل شاعرانه ی پائیزمی شــــــوی
توآدمی فـــــرشـته ای یا حـــوربـهشتی
هربـــهتری که گویمت آن چیزمی شوی
در باغ وصـل عشق چُو پروانه ی نگاه
پرپر زده ستـاره شـب دیز مــــی شوی
گه نـــــرم تر زتابـــــش خورشید آرزو
گـــه تیغ بـــزر آخته ی چنـگیز میشوی
تـو آله ی سعــــــادتی تندیـــــس آتشین
درگلستان خاطره گــلریز مــــــی شوی

 

 

عبدالغفور حمیدی

Comments are closed.