وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

بیداری اسلامی درمسیر بالندگی است

در جریان بیداری ملل اسلامی عوامل متعددی می‌تواند موجب شکوفا گشتن هرچه تمام‌تر این پدیده جهانی گردد. مجاهدت، صبر، وحدت و یکپارچگی، همدلی و انسجام، بصیرت و مقاومت از لازمه ‌های اجتناب ‌ناپذیر بیداری اسلامی است که در بارور و بالنده نمودن آن می‌تواند نقش بسزایی را ایفا نماید. همچنین وجود رهبر و پیشروی عالم، اندیشمند و دیندار که جریان بیداری را در مسیر واقعی خود قرار دهد، از لازمه‌های آن است.

در کنار این عوامل که دست به دست هم داده و پدیده بیدار سازی ملل مسلمان را به ثمر و نتیجه می‌رسانند، برخی مسائل نیز هستند که از چشم‌ها پنهان‌اند. از جمله بسترهای اساسی و مهم جریان بیداری اسلامی، عنصر ممتاز و ارزنده‌ (نظریه ‌پردازی) می‌باشد. بیداری اسلامی به عنوان پدیده‌ای عمیق و نسبتا‌ً نوظهور نیازمند ارائه افکار هدایتگر، روشنگرانه و متفکرانه است که در عبارتی مجمل می‌توان از آن به تعبیر نظریه پردازی یاد نمود.

هدایت و جهت‌دهی بیداری اسلامی نیازمند اندیشه‌ هایی است که در بسترهای روشنگرانه و انقلابی بتواند مسیر آتیه این حرکت جهانی را ترسیم و رونمایی نماید. در واقع هر عمل و فعالیتی نیازمند اندیشه و تفکری از پیش تعیین شده است که در روشن‌سازی مسیر، طرح برنامه‌ها و بیداری افکار جایگاه و نقش واقعی خود را ایفا نماید.

با آنکه بیداری اسلامی به عنوان جنبشی ستودنی و مبارک تلقی می‌گردد، امّا هنوز در ابتدای راه خود بوده و در مسیر نیل به غایت نهایی خود نیازمند هدایت و اندیشه ‌سازی است.

از این رو نقش اندیشمندان و فرهیختگان جهان اسلام در این راستا به عنوان یک عنصر اثرگذار، بسیار خطیر و اساسی به شمار می‌آید. اقوال، آراء و رویکردهای دانشمندان و متفکران جهان اسلام که در دهه‌های اخیر

در باب بیداری، خیزش و آگاه‌سازی مسلمانان مطرح شده می‌تواند منبع غنی برای نظریه‌پردازی محسوب گردد و بخش قابل توجهی از ذخایر علمی و فکری را تأمین نماید.

مبرهن است که بیداری اسلامی برای بالندگی و همه‌گیرشدن نیازمند اندیشه ‌هایی است که در عرصه‌ای شفاف و علمی به منصه ظهور رسیده و با هدف متعالی تنویر جریان بیداری اسلامی به نهال مقدس آن تزریق گردد.

از این رو تعهد انقلابی و اسلامی در این زمینه می‌تواند بسیار کارساز بوده و به تکوین اندیشه‌ های هدایتگرانه مساعدت نماید. با این توصیف رهبری و هدایت جریان بیداری اسلامی مرهون انسان‌های فرهیخته و نخبه‌ای است که گذر عمر گران‌قدر خود را مصروف تفکر، اندیشه‌ورزی و نظریه ‌پردازی نموده و با استمداد از باری‌تعالی و با اتکاء بر مبانی معرفت‌ شناسانه خود به خلق اندیشه ‌های مصلحانه و روشنگرانه در حوزه غنی‌تر گشتن جنبش بیداری اسلامی گردانند.

به امید آینده‌ای روشن که در آن ملل اسلام در کنار اندیشمندان خود، مسیر توسعه را طی نموده و احکام و آرمان نظام اسلام را در سراسر جهان بسط داده‌اند.

بسم الله شریفی

Comments are closed.