وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

بیداری اسلامی درمسیر بالندگی است

132

در جریان بیداری ملل اسلامی عوامل متعددی می‌تواند موجب شکوفا گشتن هرچه تمام‌تر این پدیده جهانی گردد. مجاهدت، صبر، وحدت و یکپارچگی، همدلی و انسجام، بصیرت و مقاومت از لازمه ‌های اجتناب ‌ناپذیر بیداری اسلامی است که در بارور و بالنده نمودن آن می‌تواند نقش بسزایی را ایفا نماید. همچنین وجود رهبر و پیشروی عالم، اندیشمند و دیندار که جریان بیداری را در مسیر واقعی خود قرار دهد، از لازمه‌های آن است.

در کنار این عوامل که دست به دست هم داده و پدیده بیدار سازی ملل مسلمان را به ثمر و نتیجه می‌رسانند، برخی مسائل نیز هستند که از چشم‌ها پنهان‌اند. از جمله بسترهای اساسی و مهم جریان بیداری اسلامی، عنصر ممتاز و ارزنده‌ (نظریه ‌پردازی) می‌باشد. بیداری اسلامی به عنوان پدیده‌ای عمیق و نسبتا‌ً نوظهور نیازمند ارائه افکار هدایتگر، روشنگرانه و متفکرانه است که در عبارتی مجمل می‌توان از آن به تعبیر نظریه پردازی یاد نمود.

هدایت و جهت‌دهی بیداری اسلامی نیازمند اندیشه‌ هایی است که در بسترهای روشنگرانه و انقلابی بتواند مسیر آتیه این حرکت جهانی را ترسیم و رونمایی نماید. در واقع هر عمل و فعالیتی نیازمند اندیشه و تفکری از پیش تعیین شده است که در روشن‌سازی مسیر، طرح برنامه‌ها و بیداری افکار جایگاه و نقش واقعی خود را ایفا نماید.

با آنکه بیداری اسلامی به عنوان جنبشی ستودنی و مبارک تلقی می‌گردد، امّا هنوز در ابتدای راه خود بوده و در مسیر نیل به غایت نهایی خود نیازمند هدایت و اندیشه ‌سازی است.

از این رو نقش اندیشمندان و فرهیختگان جهان اسلام در این راستا به عنوان یک عنصر اثرگذار، بسیار خطیر و اساسی به شمار می‌آید. اقوال، آراء و رویکردهای دانشمندان و متفکران جهان اسلام که در دهه‌های اخیر

در باب بیداری، خیزش و آگاه‌سازی مسلمانان مطرح شده می‌تواند منبع غنی برای نظریه‌پردازی محسوب گردد و بخش قابل توجهی از ذخایر علمی و فکری را تأمین نماید.

مبرهن است که بیداری اسلامی برای بالندگی و همه‌گیرشدن نیازمند اندیشه ‌هایی است که در عرصه‌ای شفاف و علمی به منصه ظهور رسیده و با هدف متعالی تنویر جریان بیداری اسلامی به نهال مقدس آن تزریق گردد.

از این رو تعهد انقلابی و اسلامی در این زمینه می‌تواند بسیار کارساز بوده و به تکوین اندیشه‌ های هدایتگرانه مساعدت نماید. با این توصیف رهبری و هدایت جریان بیداری اسلامی مرهون انسان‌های فرهیخته و نخبه‌ای است که گذر عمر گران‌قدر خود را مصروف تفکر، اندیشه‌ورزی و نظریه ‌پردازی نموده و با استمداد از باری‌تعالی و با اتکاء بر مبانی معرفت‌ شناسانه خود به خلق اندیشه ‌های مصلحانه و روشنگرانه در حوزه غنی‌تر گشتن جنبش بیداری اسلامی گردانند.

به امید آینده‌ای روشن که در آن ملل اسلام در کنار اندیشمندان خود، مسیر توسعه را طی نموده و احکام و آرمان نظام اسلام را در سراسر جهان بسط داده‌اند.

بسم الله شریفی

Comments are closed.