وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

به پیشگاه علامه اقبال (پیشوای رستاخیز شرق)

80

ای و جودت رحمت اقوام شرق

فیضبار از محضرت ایام شرق

 

با نفس های مسیحایی خویش

جان دمیدی در تن و اندام شرق
خاور افسرده را دادی نشاط

آب حیوان ریختی در کام شرق
نوشدارو ار مغان آورده ای

بر جروح مزمن و آلام شرق
بهر انسان چشم تو شبها گریست

ماهتابی ریختی بر شام شرق
بادهء ذوق و تلاطم ریختی

در دل عصر فتن در جام شرق
وا نمودی سر اعجاز خودی

مصرع تو مصقل صمصام شرق
سـر مکنون دل مــا گفتـــه ای

باخــتر را داده ای پیغام شــرق

 

ای تو رستاخیز خاور را امام
هست پیوسته بنامت نام شرق

جلال فرهیخته

Comments are closed.