وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

به بهانه ی هفته شهید

132

بدون تردید افغانستان گهواره ی ابرمردان تاریخ ساز بوده و همواره شخصیت های غیر قابل انکار را تقدیم جوامع بشری نموده است. مردم این سر زمین را غروریست که کمتر میتوان آن را در سایر ملل جهان جستجو کرد.

پایداری و راد مردی، مهمان نوازی و دشمن ستیزی، پاسداری و داد خواهی و… از صفات پسندیده و پذیرفته شده ی مردم افغانستان محسوب گردیده و بخاطر ارزشهای دینی و مهینی شان همیشه سنگردار راستین بوده اند.

واژه (شهید) و(شهادت)، (مجاهد) و (سنگردار) از خوبترین واژه های اند که در قلب و زبان همه مردم این سرزمین موج میزند و حقایقی را از برداشت های مان از دین و ارزشهای بشری باز گوی می نماید.

جان مطلب اینکه: در سرزمینی زندگی میکنیم که با قربانی دادن خو گرفته است، قربانی های ما برای برپایی عدالت و تامین مشارکت سیاسی در قلمروی بنام افغانستان است که از گذشته های دور بدینسو شاید یک روزش را بدون دادن شهید و قربانی سپری نکرده باشد.

تردیدی وجود ندارد که از دست دادن بزرگ مردان حوزه ی دین وسیاست کشور در عالم ظاهری برای مان غیر قابل تحمل وطاقت فرسا است، اما درعالم دشمن ستیزی و رقیب براندازی جای مسرت است که این مردم سلحشور، مردانی برای قربانی دادن دارند که تا به ابد انشاءلله یاد وکار نامه های شان چشم دشمنان را خیره تر می سازد.

هفته ارج گزاری از (شهدا) همه ساله در افغانستان مبین حقانیت ارواح ملکوتی شهدای راه آزادی و سرفرازی مردم شریف و مجاهدمان بوده که حتی در دشوارترین شرایط زندگی از نقطه نظری سیاسی فراموش شدنی نیست.

ما درحالیکه بر روح و روان همه شهدای اسلام به ویژه به شهدای برحق افغانستان اتحاف دعا داریم و از بار گاه ذوالجلال برایشان بهشت برین تمنی داریم، از دولت مردان که از برکت خون شهداء امروز به این موقف های بلند دولتی و اقتصادی رسیده اند میخواهیم که یادوارهء شهدا را تنها با برگزاری یک مجلس قسما نمایشی تجلیل ننماید، بلکه؛ باید به آرمان ها و مقاصد که شهداء دا شتند توجه خویش را مبذول دارند.

امروز به حرمت خون شهداء دولتمرد شدند ولی عوض اتفاق و همدلی نفاق و بدبختی ایجاد می کنند و به ویرانی افغانستان می اندیشند، امروز نمی خواهند یک یتم شهید را در حوزه های اجتماعی و… کمک نمایند.

ما خوا هان تجلیل منظم و پر جلال برای شهدا بوده و میخواهیم که در تمام ولایات افغانستان جادهها، مکاتب، بیمارستان ها و… اماکن بنام نامی این شهدا نام گذاری شود تا تمام مردم و نسل های بعدی از تاریخ شهدای جهاد ومقاومت شان خوبتر آگاه شده و از خون شهداء پاسداری نمایند.

تا از عدم به صحنه ی نشوو نما شدم

روی وطن بد یدم و اندر ثنا شدم

پهلوی مهد، مادرم حماسه می سرود

ازکود کی به بحـــر غزا در شــنا شدم

گاهی شکــافتم جــگر دشمن ازکـمین

گاهی به صحنه صف شکن وصف گشا شدم

در رزم تن بتن، سر نیزه ی حریف

درسینه ام فروشد وگلگون قبـا شدم

در پای کار زار به صد گونه افـــتخار

از معرکه، بدر گه ی لطف خدا شدم

 

Comments are closed.