وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

ای فلسطین!

137

ای فلسطین ای جریح ظلم و بیداد زمانه

ای فلسطین ای جــروح پیـــکر تــو بیـکرانـه

 

بــــر زبانت دایما الله اکـــبر هست جـــاری

پتک پولادین بود بر پیــکر خصـــم این تـرانـه

 

عطر نعلین جناب مصطفی در تـست جـــاری

یاد گار لیله المعــــراج آن فـــرد و یگـــــانـه

 

درد و اندوهی سراپا عزم و ایمانی ســـراســـر

هست تکبیرت بلند از جاده جاده،خـانه خـانـه

 

زاد گاه انبیایی مشــــهد احــــرار و ابــــرار

قبــــلهء اولای ما- اقصــــای زیبـــا و یگانــه

 

اشک و خون تست جاری دجله دجله کوچه کوچه

هر وجب خـاک تو دارد از ســـرافرازی نشـانـه

 

ربـــنا الله بـاور و ثم استـقا مــوا انتخابت

پشت دشمن راشکسته انتفاضـه این تکانـه

جلال فرهیخته

Comments are closed.