وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

آب های ملوث در پلخمری مشکل زا شده است

168

پلخمری باختر 28 سنبله

طی سالروان بیش از بیست وسه درصد مریضان ناشی از استفاده آب های غیر صحی به شفاخانه ولایتی پلخمری مراجعه نموده اند.

داکتر شاه محمدهوفیانی مسوول مطبوعاتی ریاست صحت عامه ولایت بغلان به آژانس باختر گفت: شهروندان پلخمری درنتیجه استفاده آب های غیر صحی از جمله آب نهر ها ودریا ها که ملوث به میکروب می باشد، باعث شیوع امراض گوناگون ازجمله اسهالات ، کولرا ،محرقه وسردردی های گوناگون نزد مردم گردیده وبیش ترین رقم آن شامل اطفال می باشد .

وی افزود، افرادیکه غرض معالجه به شفاخانه ولایتی پلخمری مراجعه نموده اند با وصف حفر چهارصد حلقه چاه های آب آشامیدنی بیش تر از بیست و سه درصد شان شامل مریضان استفراغ واسهالات بوده است.

منبع اضافه کرد سر از پرشدن سیلاب های امسال درشهر پلخمری وبرهم خوردن سیستم آبرسانی وملوث شدن چاه های آب به میکروب وهمچنان تراکم بیش از حد نفوس علت اصلی این مشکلات بوده واکنون روی ایجاد شبکه های آبرسانی صحی ودسترسی مردم به آب صحی آشامیدنی همیشه تاکید به عمل آمده است.

اما محمد احسان پروانی سرپرست آمریت آبرسانی شهر پلخمری ضمن آنکه از تکمیل شدن قریب الوقوع پروژه آب رسانی در مربوطات شهر سخن گفت علاوه نمود که باتکمیل شدن سیزده پروژه آبرسانی که از جمله پنج پروژه آن توسط بنیاد آقا خان ، هفت پروژه دیگر آن توسط پی آر تی کشور هنگری ویک پروژه دیگر توسط همکار های بین المللی ودوشبکه دیگر توسط مردم ایجاد میگردد که از جمله بیش از دوصد هزار نفوس شهر پلخمری بیست وپنج درصد آن به آب آشامیدنی دسترسی پیدا خواهند نمود.

همچنان کارساخت شش پروژه دیگر ازسوی موسسه جی آی زید آلمان واقع قول نوآباد پنچشیری ها ، تپه میرعلم ، سرحمام ، نساجی ،سرک شهر نو وزیرتپه راهدار مربوط شهر پلخمری کاملاً تکمیل وآماده تمدید شبکه آب رسانی می باشد .

به گفته منبع، با فعالیت این شبکه ها بیش از پنجاه هزار تن از شهروندان دیگر شهر پلخمری نیز به آب صحی دسترسی پیدا می نمایند.

پروانی افزود: فعلاً یکهزار شیردهن در داخل منازل وبیرون از منازل، فعال ودرقید میتر قراردارد که درنتیجه از مدارک صرفیه آن طی سال جاری بیش از هفتصد وهشتاد وهفت هزار افغانی جمع آوری وعاید دولت گردیده است .

وی علاوه کرد ، هیئت رهبری ومسوولان بخش آبرسانی همواره تلاش دارند تا هرچه زودتر مشکلات شهروندان پلخمری را ازناحیه کمبود آب مرفوع سازند.

Comments are closed.